Aloja

25. februārī notiks Alojas novada domes sēde

Ceturtdien, 25. februārī, plkst. 10.00, tiešsaistē notiks Alojas novada domes sēde. Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi sēdes gaitai, izmantojot Youtube.com platformu. Saite uz tiešraidi – https://youtu.be/CY8Ovi0ByHk

Darba kārtībā:

1.  Par 28. 01.2021. Domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi un domes iestāžu  darbu.

2.  Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par grozījumiem Alojas novada domes 2021. gada .28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””  apstiprināšanu.

3.  Par  pašvaldību  savstarpējiem norēķiniem  par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā.

4.  Alojas novada ceļu un ielu vidējā termiņa programma 2021.-2023. gadam.

5.  Par  Alojas novada domes iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienības izveidošanu.

6.  Par  grozījumiem 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.4 (protokols Nr.1 5#)  “Par Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri”.

7.  Par  Saistošo noteikumu “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Alojas novadā” apstiprināšanu.

8.  Par piemaksu pirmsskolas pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, kas strādā klātienē COVID -19 pandēmijas laikā, sadali.

9.  Par izmaiņām no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu amata vienību sarakstā Staiceles Mūzikas un mākslas skolai.

10.  Par Staiceles Mūzikas un mākslas skolas nosaukuma maiņu.

11.  Par Alojas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu.

12.  Par finansējuma piešķiršanu Moto klubam “Aloja” Eiropas čempionāta NE zonas un Nacionālā kausa, un Latvijas čempionāta posma organizēšanai.

13.  Par grozījumiem Alojas Ausekļa vidusskolas nolikumā.

14.  Par vēlēšanu iecirkņa Nr.611 atrašanās vietas maiņu.

15.  Par 10.11.2020.MK noteikumu  Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” sniedzamās informācijas apstiprināšanu.

16.  Par projektu konkursa izsludināšanu nevalstiskajām organizācijām.

17.  Par grozījumiem 26.03.2020. lēmumā Nr.90 (protokols Nr.6 3#) “Par nolikuma „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”” apstiprināšanu.

18.  Par Alojas novada domes konkursa „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” īstenošanu 2021.gadā.

19.  Par Alojas novada pašvaldības Iepirkumu plāna 2021. gadam apstiprināšanu.

20.  Par grozījumiem līgumā  Nr. AND/5-28-5/20/466.

21.  Par NĪ „Vīķi” teritorijas labiekārtojuma, slimnīcas un saimniecības ēkas pārbūvi par dzīvokļu ēku un dienas aprūpes centrs būvdarbiem.

22.  Par NĪ “Vīķi” teritorijas labiekārtojumu, slimnīcas un saimniecības ēkas pārbūves projektu par dzīvokļu ēku un dienas aprūpes centra būvuzraudzību.

23.  Par apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojumu Alojas novadā (Izmantojot līgumā ESCO investīciju modeli).

24.  Par projekta pieteikumu “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” 2021.

25.  Par Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA karsto dzērienu un kafijas automāta nomas cenrāžu apstiprināšanu.

26.  Par pārstāvja deleģēšanu darbībai biedrībā “Vidzemes lauku partnerība Brasla”.

27.  Par nekustamā īpašuma “Lazdas”-23, Vilzēnos atsavināšanas uzsākšanu.

28.  Par nekustamā īpašuma Kļavas -7, Braslavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.

29.  Par nekustamā īpašuma “Gaidas 2”, Braslavas pagastā sadalīšanu un atsavināšanas uzsākšanu.

30.  Par nekustamā īpašuma “Zeme pie Piģēniem”, Braslavas pagastā sadalīšanu un atsavināšanas uzsākšanu.

31.  Par  nekustamā īpašuma Mazsiliņi, Alojas pagastā nosacītās cenas  apstiprināšanu

32.  Par  nekustamā īpašuma Pienenes, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas  apstiprināšanu.

33.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Krieviņi”, Staiceles pagastā, Alojas novadā.

34.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Skariņas”, Alojas pagastā, Alojas novadā.

35.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Annas”, Braslavas pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

36.  Par atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma – Cepļu iela 5-2, Staicelē , nosacītās cenas  un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

37.  Par nekustamā īpašuma Skolas iela 6-17, Alojā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšan.u

38.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Imantas 1”, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

39.  Par nekustamā īpašuma – „Šalkas” -13, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

40.  Par nomas maksas atbrīvojumu Staiceles fotobiedrībai “Laiks”.

41.  Par nomas maksas atbrīvojumu biedrībai Alojas seniori.

42.  Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Alojā nomu.

43.  Par grozījumiem Alojas novada domes 25.11.2009. lēmumā Nr.269.

44.  Par apbūves tiesību izsoles noteikumiem.

45.  Par zemes “Gunčas”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā nomu.

46.  Par zemes nomu.

47.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

48.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu.