Alojas administrācija

Ilgstošajiem bezdarbniekiem attālināti ir pieejamas psihologa konsultācijas, motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi

Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem pārvarēt šķēršļus, kas traucē  atrast darbu un atgriezties darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” piedāvā vairākus  pakalpojumus – gan bezmaksas individuālās psihologu konsultācijas, gan motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti, gan, sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), profesionālās piemērotības noteikšanu.

Covid-19 pandēmijas un valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos, šie pakalpojumi ir pieejami attālināti!

“Individuālas psihologa konsultācijas”

Piecu individuālo konsultāciju laikā profesionāls psihologs palīdz bezdarbniekam risināt tās emocionālās un psiholoģiskās problēmas, kas  traucē pārvarēt bezdarbu veicinošus faktorus un atgriezties darba tirgū. Izzinot katra konkrētā bezdarbnieka situāciju un psihoemocionālās problēmas, psihologs ne vien sniedz emocionālo un psiholoģisko atbalstu, bet arī sagatavo ieteikumu par bezdarbniekam ieteicamajiem NVA pakalpojumiem, kas veicinātu viņa atgriešanos sabiedrībā un darba atrašanu.

Psihologa konsultācijas var saņemt telefoniski vai videokonferences formāta – Zoom Opener, MS Teams, Skype vai citās tiešsaistes platformās.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu un tā nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Individuālas psihologa konsultācijas” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”. 

Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti

Motivācijas programma darba meklēšanai ir individuālas vai grupu nodarbības, lai bezdarbniekiem sniegtu atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā, motivētu viņus uz sadzīves prasmju pilnveidošanu un darba meklēšanas iemaņu attīstību. Ar bezdarbnieku strādā arī sociālais mentors – darbā iekārtošanās asistents, kurš bezdarbniekam sniedz gan individuālās konsultācijas un psiholoģisko atbalstu, gan praktisku palīdzību darba meklēšanas jautājumos, palīdzot iekārtoties pastāvīgā darbā.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, bezdarbniekam nepieciešams dators vai viedierīce ar bezlimita interneta pieslēgumu, kamera un mikrofons.  Nodarbības notiek videokonferences formāta – Zoom Opener, MS Teams, Skype vai citās tiešsaistes platformās, tāpēc jābūt arī digitālām prasmēm pieslēgties šīm tiešsaistes platformām un darboties tajās.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu un tā nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Lai ilgstošajam bezdarbniekam ar invaliditāti ieteiktu viņa veselības stāvoklim, interesēm un spējām piemērotāko darbu vai piemērotākos NVA aktīvos nodarbinātības pasākumus, SIVA medicīnas un atbalsta speciālisti (psihologs, karjeras konsultants, ergoterapeits, skolotājs, sociālais darbinieks) noskaidro  bezdarbnieka motivāciju strādāt un mācīties, interesi par profesionālās darbības jomām, profesijām un profesionālās izglītības programmām, spējas uztvert un apgūt mācību vielu, veselības stāvokļa un psihofizioloģisko īpašību atbilstību apgūtai vai izvēlētajai profesijai uz citas personības īpašības. Pēcāk SIVA speciālisti bezdarbniekam sagatavo un izsniedz ieteikumu par  piemērotu darbu un iespējamo NVA pakalpojumu kopumu, kas veicinās iekļaušanos darba tirgū, profesijas apguvi vai zināšanu un prasmju pilnveidi.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, bezdarbniekam nepieciešams dators vai viedierīce ar bezlimita interneta pieslēgumu, kamera un mikrofons.  Nodarbības notiek videokonferences formāta – Zoom Opener, MS Teams, Skype vai citās tiešsaistes platformās, tāpēc jābūt arī digitālām prasmēm pieslēgties šīm tiešsaistes platformām un darboties tajās.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu un tā nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Profesionālās piemērotības noteikšana” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietne