Aloja

Vilzēnu tautas nams – ar skatu uz nākotni

Vilzēnu tautas nama misija – kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana. Kultūras vērtību radīšana, saglabāšana, izplatīšana. Mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.

Sākotnēji akmens ēka ir bijusi Vilzēnu pagastmāja, tādam mērķim tā arī būvēta. Ēka ir būvēta aptuveni ap 1920-jiem gadiem. Ēkā saimniekojušas dažādas biedrības un šī ir bijusi arī ļoti populāra saietu vieta. Vēlāk, jau padomju gados šeit atradās arī bibliotēka. Zāles daļa ,t.i., piebūves daļa, nodota ekspluatācijā 1966.gadā – un šogad svinēs “55”.

Tautas nams organizē kultūras norises  Braslavas pagastā, sadarbojoties ar Alojas novada kultūras un izglītības iestādēm un sporta organizācijām. Uztur un vada amatiermākslas kolektīvu darbību, nodrošinot vietējas kopienas visu paaudžu iedzīvotājiem, kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas un kultūrizglītības iespējas.  Atbalsta un sekmē  kultūras vērtību un tautas mākslas saglabāšanu. Nodrošina valsts svētku, tradicionālo gadskārtu svētku, piemiņas dienu, pagastā  iedibināto pasākumu, amatierkolektīvu koncertu, teātra izrāžu un  izstāžu organizēšanu. Organizē atpūtas un  izklaides pasākumus.

Tautas nama viena no svarīgākajām darbības prioritātēm ir amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana. Tautas namā darbojas septiņi amatiermākslas kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis, pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs, senioru deju kopa, dāmu deju kopa, bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs, pieaugušo amatierteātris, ritma grupa. Kolektīvi piedalās iestādes organizētajos kultūras pasākumos, Alojas novada un citu novadu kultūras iestāžu organizētajos pasākumos un ar labiem rezultātiem piedalās  nozaru skatēs. 

Tautas namā ir radīta iespēja interesentiem nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, ir iegādāti novusa un tenisa galdi.  Pagasta iedzīvotāji ir iecienījuši novusa spēli. Tautas namā regulāri tiek organizēti novusa turnīri, ne tikai vietējā mēroga, bet arī valsts mēroga amatierlīgas čempionāta posmi. Tiek organizēti zolītes turnīri.

Vilzēnu tautas nama organizētos pasākumus apmeklē ne tikai pagasta un Alojas novada iedzīvotāji (tostarp arī bērni), bet arī apkārtējo novadu iedzīvotāji. Sadarbojoties ar biedrībām, tiek organizēti arī labdarības pasākumi, kuru mērķauditorija ir gados veci cilvēki un cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Tautas namā 2020. gadā ir veikts skatītāju zāles kosmētiskais remonts. Šobrīd ir plānots renovēt ieejas halles, garderobes un sanitārā mezgla telpas. Šīs telpas ir ne tikai vizuāli nolietojušās, bet neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 “Publiskas būves”  noteiktajām  prasībām. Nepieciešams veikt sanitārā mezgla pārbūvi – paplašināšanu, nodrošinot un atvieglojot piekļuvi šīm telpām senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Vilzēnu tautas nama vadītāja Aira Lapkovska ir pārliecināta, lai ikviens iestādes apmeklētājs – vai tas būtu  amatiermākslas  kolektīva dalībnieks, vai kultūras pasākuma apmeklētājs, varētu gūt pilnvērtīgu emocionālo baudījumu, svarīgs ir ne tikai saturiskais vēstījums, bet arī telpu vizuālais  izskats un spēja nodrošināt elementāras  higiēnas prasības.

Ir uzsākts darbs jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības plāna izstrādes, kurā kā viena no prioritātēm būs iedzīvotājiem pievilcīgai dzīves vieta ar augstas dzīves vietas kvalitātes iespējām, ko arī vietējai kopienai nodrošinās Vilzēnu tautas nams.

Sagatavoja: A. Lapkovska un J. Mošura

A. Lapkovskas foto