Alojas administrācija

Par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu

2020. gada 23. jūnijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurā noteikts, ka ar 2021.gada 1. jūliju tiks izveidota jauna, vienota administratīvā teritorija – Limbažu novads, kuru veidos esošie Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadi.

Viens no galvenajiem nosacījumiem apvienotajam novadam ir kopīgas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Esošo novadu atbildīgajiem darbiniekiem sadarbojoties, ir uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2046. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes sagatavošanas.

Alojas novada dome 2021. gada 29. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr.155 (protokols 6 5#) “Par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam izstrādes uzsākšanu” un lēmumu Nr.154 (protokols 6 4#) “Par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu”, 22. aprīlī šādu lēmumu pieņēma arī Limbažu novada dome, Salacgrīvas novada dome lēmumu virzīs izskatīšanai maija komitejas sēdē.

Pamatojoties uz pieņemtajiem lēmumiem, tiek uzsākts jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes process atbilstoši apstiprinātajiem darba uzdevumiem.

Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts jaunizveidojamā novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Attīstības programmā tiks iekļauts pašreizējās situācijas analīze, rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai, un to īstenošanas uzraudzība.

Iedzīvotāju iesaiste teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti svarīga. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai. Dokumentu izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties arī tematiskajās darba grupās un izteikt viedokli sabiedriskajās apspriešanās.

Par lēmuma izpildi atbild un darba uzdevuma izpildes gaitas pārraudzību veic Limbažu novada domes Attīstības nodaļas vadītājs.

Alojas novada domes 29.04.2021. lēmums “Par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam izstrādes uzsākšanu”
Darba uzdevums ŠEIT

Alojas novada domes 29.04.2021. lēmums “Par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu”
Darba uzdevums ŠEIT

Saite uz Limbažu novada domes lēmumiem https://limbazi.lv/publiskie-dokumenti/ilgtspejigas-attistibas-strategija

Sagatavoja: Jana Mošura