Aloja

VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde

No 2021. gada 30. augusta līdz 30. septembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam pilnveidotā redakcija (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Attīstības programmas pilnveidotajā redakcijā projektā ietverta aktualizēta pašreizējās situācijas analīze uz 01.07.2021., kopsavilkums, vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, uzdevumi un Rīcības plāns, kā arī uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi, diskusijas:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.09.2021. plkst. 10:00.

Saite uz tiešsaistes pasākumu ZOOM vietnē: https://us06web.zoom.us/j/81091980843

Materiāli pieejami:

>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE (aktualizēta uz 01.07.2021.)

>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021 – 2027 (Stratēģiskais ietvars)

          >>> Funkcionālās teritorijas (1. pielikums)

          >>> Rīcību plāns (2. pielikums)

          >>> Reģionālas nozīmes projektu idejas (3. pielikums)

          >>> Vidzemes plānošanas reģiona projektu idejas (4. pielikums)

          >>> Ceļu prioritātes (5. pielikums)

>> STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS (1. redakcijas projekts)

>> KOPSAVILKUMS par 1. redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros saņemtajiem komentāriem

kā arī

elektroniski: Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv sadaļā „Attīstības plānošana”-„Sabiedrības līdzdalība”.

elektroniski – portālā Ģeolatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21236 

Drukātas dokumentu versijas – Vidzemes plānošanas reģionā, Bērzaines ielā 5-208. kabinetā, iepriekš saskaņojot vizīti, rakstot uz e pastu ieva.kalnina@vidzeme.lv vai zvanot 26533464.

Atsauksmes iesniedzamas:

Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorija plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina@vidzeme.lv

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA (.doc)

Atbildīgā amatpersona – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa, tel. 26533464, e-pasts ieva.kalnina@vidzeme.lv.

1.redakcijas publiskā apspriešana

Priecājamies par lielo atsaucību, līdzdarbojoties Vidzemes reģiona attīstības programmas veidošanā nākamajiem septiņiem gadiem!

AICINĀM IEPAZĪTIES AR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM >> ŠEIT << 

No 2021. gada 8. februāra līdz 9. martam publiskajai apspriešanai tiek nodots Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projekts.

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

Attīstības programmas 1. redakcijas projektā ietverta aktualizēta pašreizējās situācijas analīze, kopsavilkums, vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi, diskusijas:

>> Kultūra, dabas un kultūras mantojums, spēcīgas kopienas 19.02.2021, plkst. 10:00

 saite uz tiešsaistes pasākumu – https://us02web.zoom.us/j/89500100284 

>> Dabas kapitāls, aprites ekonomika 26.02.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

saite uz tiešsaistes pasākumu – https://us02web.zoom.us/j/89200138368

>> Droša iekļaujoša sabiedrība 02.03.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

saite uz tiešsaistes pasākumu – https://us02web.zoom.us/j/83345628037

>> Pieejama izglītība, digitāla pārveide, sadarbība 03.03.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

saite uz tiešsaistes pasākumu – https://us02web.zoom.us/j/81616510593

>> Sasniedzamība 05.03.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

 saite uz tiešsaistes pasākumu –  https://us02web.zoom.us/j/86778271226

>> Uzņēmējdarbība 09.03.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

saite uz tiešsaistes pasākumu – https://us02web.zoom.us/j/81290411182

Materiāli pieejami:

>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE (aktualizēta uz 30.12.2020.) (.pdf 6,61MB)

>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021 – 2027 (Stratēģiskais ietvars) (.pdf 828KB)

kā arī

>> elektroniski: Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv sadaļā „Attīstības plānošana” >> „Sabiedrības līdzdalība”

>> elektroniski – portālā Ģeolatvija www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_15882

! Drukātas dokumentu versijas – Vidzemes plānošanas reģionā, Bērzaines ielā 5-208. kabinetā

Atsauksmes iesniedzamas:

Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorija plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina@vidzeme.lv

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA (.doc)

Atbildīgā amatpersona – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa, tel. 26533464, e-pasts ieva.kalnina@vidzeme.lv

– – – 

VPR attīstības programma 2021-2027 tiek izstrādāta ar projekta “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) atbalstu.

Avots: http://www.vidzeme.lv/