Alojas administrācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā noslēdzies īstenotais ESF projekts personām ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veicina personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū un sabiedrībā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju. Šī  mērķa sasniegšanai SIVA 2016.gadā uzsāka ESF projekta Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” īstenošanu.

Projekta  kopējais attiecināmais finansējums ir 1 752 103 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 489 287 euro un valsts budžeta finansējums – 262 816 euro.

Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esošie iedzīvotāji darbspējas vecumā:

  • personas ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditāte);
  • personas ar garīga rakstura traucējumiem

Projekts noslēdzas 2021.gada 30.septembrī, tā īstenošanas periodā sasniegtas plānotās atbalstāmās darbības:

  • izstrādātas  profesionālās rehabilitācijas programmas personām ar smagu invaliditāti, t.sk. veikta darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju noteikšana, kā arī  izstrādātas, licencētas un akreditētas un īstenotas 5 darba tirgus vajadzībām atbilstošas profesionālās rehabilitācijas programmas;
  • izstrādāta prasmju sertificēšanas sistēma personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. veikta darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo prasmju noteikšana, īstenoti 5 ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumi, izstrādāti 35 prasmju apraksti un  īstenotas 35 prasmju apmācību programmas, organizēti 5 informatīvie pasākumi darba devējiem reģionos;
  • mērķa grupas iesaistei izstrādātajās profesionālā rehabilitācijas un prasmju programmās 359 mērķa grupas personām nodrošināts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums;
  • profesionālās piemērotības noteikšanas sistēmas pilnveidei  iegādāta profesionālās piemērotības noteikšanas metode, veicot SIVA personāla apmācību metodes lietošanā.

Projekta īstenošanas periodā sasniegti specifiskā atbalsta mērķi:

  • Projekta iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju skaits – 150;
  • Projekta rezultāta rādītājs – nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kuri pēc dalības pasākumā sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie – 92.

Informācija par projekta atbalstāmo darbību īstenošanu:

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.352 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1.pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanas noteikumi”.

Informāciju sagatavoja:

Sociālās integrācijas valsts aģentūras

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija

nodarbinātībā un sabiedrībā” eksperte

Inga Lejiņa

Inga.Lejina@siva.gov.lv

mob.tel. 29459928, www.siva.gov.lv

adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015