Alojas Novads

Aktualitātes par COVID-19

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai un rīkojumiem saistībā ar koronavīrusa COVID-19 profilakses pasākumiem! Informācija regulāri tiek atjaunināta un papildināta.

Pēdējo reizi papildināts: 19.03.2021., plkst. 12.48


Pašvaldības darbs

Pašvaldības darbs no 2021. gada 16. marta

Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai” un MK rīkojuma Nr.163 “Grozījumi MK 06.11.2020. rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir pieņēmis vairākus būtisku lēmumus par drošības pasākumiem, lai mērķtiecīgi nostiprinātu Covid-19 saslimstības lejupejošo tendenci.

Ņemot vērā iepriekšminēto un balstoties uz Alojas novada domes izpilddirektora p. i. Aivara Krūmiņa rīkojumu par Alojas novada domes iestādēm, struktūrvienībām un Alojas novada domes Administrācijas nodaļai attālinātā darba noteikšanu.

No 16. marta pašvaldības un pašvaldību iestāžu darbs tiek organizēts sekojoši:

 • Alojas novada domes centrālās administrācijas, Staiceles pilsētas, Brīvzemnieku pagasta, Braslavas pagasta pārvalžu kases (līdz turpmākajam rīkojumam) apmeklētājiem ir slēgtas.
 • Klientu apkalpošana notiek attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību – e-pasti vai zvani.

Domes speciālistu kontakti pieejami šeit

Saziņa ar pārvalžu vadītājiem:

 • Alojas pilsēta un pagasts: tālr. 25749109, e-pasts: zanda.aderniece@aloja.lv
 • Staiceles pilsēta un pagasts: tālr. 64023030, 28652353, e-pasts: rihards.buda@aloja.lv
 • Braslavas pagasts: tālr. 26670718, e-pasts: dace.skepaste@aloja.lv
 • Brīvzemnieku pagasts: tālr. 28684163, 64031002, e-pasts: brivzemnieki@aloja.lv

Tālrunis informācijai: 64023925 vai 64023923.

Iesniegumu iesniegšana
   

Informējam, ka iesniegumus iedzīvotāji var iesniegt:

 • sūtot e-pastu, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • atstājot iesniegumu pastkastītē, kas atrodama domes ēkas pirmajā stāvā (pie centrālās ieejas);
 • izmantojot elektroniskos pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • sūtot elektronisko vēstuli domei, izmantojot tīmekļa vietni www.aloja.lv – sadaļa Pakalpojumi – Vēstule domei.

Pašvaldības iestāžu darbs

Alojas novada domes Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā

Alojas novada domes Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā. Sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās un pieņems tikai klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi. Visi neskaidrie jautājumi risināmi ar telefona vai e-pasta starpniecību.

Sociālā dienesta darbinieku kontakti pieejami ŠEIT

Informācijai. Ārkārtējās situācijas laikā personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei var izmantot kādu no šādām iespējām: piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju; pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm; lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku.​

Alojas novada domes Sociālais dienests aicina pieteikties vienatnē dzīvojošus un vientuļus Alojas novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešama palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai – pārtikas, medikamentu piegādei dzīvesvietā.

Aicinām iedzīvotājus ziņot Sociālam dienestam, ja Jūsu rīcībā ir informācija, ka kāda persona vai ģimene ir palikusi bez iztikas līdzekļiem vai iespējām iegādāties pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai medikamentus.


Alojas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa klientus apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta, lai nodrošinātu dzimšanas, miršanas u.c. neatliekamu iesniegumu reģistrāciju. 

Kontakti saziņai:

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja (Alojā): Inga Neimane

Tālrunis: 29199014, e-pasts: dzimtsar.nod@aloja.lv

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste (Staicelē): Ilga Šmite

Tālrunis: 64023030, 26332687, e-pasts: dzimtsar.nod@aloja.lv


Alojas novada Bāriņtiesa ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijās. Bāriņtiesa sniegs klātienes pakalpojumus tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās pēc iepriekšēja pieraksta. Visi neskaidrie jautājumi risināmi ar telefona vai e-pasta starpniecību.

Kontakti saziņai:

Tālrunis: 26155329, e-pasts: barintiesa@aloja.lv


Alojas novada pašvaldības policija turpina darbu kā ierasts. Iedzīvotāju pieņemšana ārkārtējās situācijas laikā nenotiek.

Kontakti saziņai:

Normunds Šults – atbildīgais par Alojas pilsētu un pagastu, Brīvzemnieku pagastu. Tālrunis: 25610097.  

Modris Lilenblats – atbildīgais par Staiceles pilsētu un pagastu, Braslavas pagastu. Tālrunis: 29169273. 

Pašvaldības policijas kārtībnieks tālr. 25682141


“Alojas Novada Saimniekserviss” ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Aicinām rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem nomaksāt:

 • Swedbanka LV59HABA0551037995213
 • SEB banka LV50UNLA0013000508713
 • VSA “Latvijas Pasts”, uzrādot rēķinu ar svītra kodu. Pakalpojuma cena 0,90 EUR

Kontakti saziņai:

Avārijas bojājumu pieteikšana pa tālr. 64031502, 26409362

E-pasts: info@anss.lv

Birojs Alojā:

Tālrunis: 64031502, 64031230

E-pasts: info@anss.lv,

skaititaji@anss.lv (skaitītāju rādījumu nodošana)

Birojs Staicelē:

Tālrunis: 64031230

e-pasts: info@anss.lv,

skaititaji@anss.lv (skaitītāju rādījumu nodošana)


Alojas novada domes bibliotēkas grāmatas līdzņemšanai izsniedz pēc iepriekšējā pieraksta.

 • Alojas pilsētas bibliotēka tālr. 20299728; 64031345, e-pasts: biblioteka@aloja.lv
 • Alojas pilsētas bibliotēkas struktūrvienība “Bibliotēka “SALA”” tālr. 64030324, 28377765, e-pasts: ungurpils.biblioteka@aloja.lv
 • Braslavas bibliotēka tālr. 64030432, 28818790, e-pasts: braslavas.biblioteka@aloja.lv
 • Staiceles pilsētas bibliotēka tālr. 64035396, e-pasts: staiceles.biblioteka@aloja.lv
 • Puikules bibliotēka tālr. 64031001, e-pasts: puikules.biblioteka@aloja.lv
 • Vilzēnu bibliotēka tālr. 64031017, e-pasts: vilzenu.biblioteka@aloja.lv

No 3. decembra apmeklētajiem slēgtas noteiktas Alojas novada domes iestādes

Ievērojot 2020. gada l. decembra Ministru kabineta sēdē pieņemto lēmumu par grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” pagarināšanu, izstrādāts Alojas novada domes izpilddirektora p. i. Aivara Krūmiņa rīkojums par Alojas novada domes iestāžu – Alojas Dienas centrs, Staiceles Dienas aprūpes centrs un Staiceles jauniešu kluba “Čempiņš” darba režīma maiņu.

Sakarā ar rīkojumu tiek noteikts, ka ar 3. decembri līdz turpmākam rīkojumam, augstāk minētās iestādes apmeklētājiem tiek slēgtas.

Atbalsts nomniekiem

Pašvaldība sniedz atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu

Alojas novada dome informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi), pašvaldība sniedz atbalstu komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem, nodibinājumiem vai biedrībām (turpmāk – nomniekiem), atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – atbalsts), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu un atbilstību noteiktiem kritērijiem.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam jāatbilst visiem noteikumu 3. punkta kritērijiem, proti:

Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

3.1.1 ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, samazinājušies vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;

3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;

3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki, kuru saimniecisko darbību ir ietekmējusi Covid-19 krīze, tiek aicināti iesniegt iesniegumus ar lūgumu atbrīvot vai samazināt nomas maksu, klāt pievienojot apliecinājumus, kas atbilst 3. punkta kritērijiem.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar nekustamo īpašumu speciālisti: tālr. 64023927, 25749113; e-pasts: gunita.melke@aloja.lv

Atbalsts uzņēmējiem un darba ņēmējiem

Pilna informācija par valsts piedāvātajiem atbalsta pasākumiem atrodama ŠEIT

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņš 2021. gadā

Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministra kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, likuma  par “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums”  5. pantu, Alojas novada domes 25. februāra sēdē lēma par NĪN maksājumu termiņa pagarināšanu.

Domes lēmums paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņš tiek pagarināts:

 • no 31.03.2021. uz 15.08.2021.
 • no 17.05.2021. uz 15.11.2021.
 • no 16.08.2021. uz 15.11.2021.

Alojas novada pašvaldība aicina visus nodokļu maksātājus būt atbildīgiem, objektīvi izvērtēt savas finansiālās iespējas un savlaicīgi veikt nodokļa maksājumus.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN var nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Ievērojot veselībai drošus pasākumus, NĪN maksājumus iespējams veikt arī klātienē – pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās (no plkst. 8:30 līdz 17:30, ar pusdienu pārtraukumu 12:00-12:30), Alojas novada domes kasē, Jūras ielā 15, Alojā.

Pašvaldība pateicas visiem tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri godprātīgi un savlaicīgi veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus!

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldības nodokļu administratori, zvanot pa tālr. 64023927 vai rakstot e-pastā uz adresi iveta.virse.liepina@aloja.lv.

Psiholoģiskais un psihoemocionālais atbalsts pašvaldībā

Sākot ar 2021. gada 22. martu Alojas novada pašvaldība sniegs bezmaksas psiholoģisko atbalstu Alojas novada iedzīvotājiem.

Psiholoģiskā atbalsta programma nodrošinās bezmaksas psiholoģisko un psihoemocionālo atbalstu, izmantojot telefona konsultācijas:

 • PSIHOLOĢE Evija Arnava – katru pirmdienu no plkst. 9:00 līdz 18:00. Tālrunis: 25708982;
 • SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTE Vita Romanovska – katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00. Tālrunis: 28701084 (iespējams rakstīt lietotnēs Whatsapp, Messenger);
 • JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTE Monta Meldere – katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 18:00. Tālrunis: 27105003 (iespējams rakstīt lietotnēs Whatsapp, Messenger).

Sociālā distancēšanās

Valstī ir spēkā dažādi ierobežojumi, kas jāievēro, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību.

 • Ievēro 2 metru distanci!
 • Mazgā rokas!
 • Paliec mājās, ja esi saslimis!
 • Ievēro informatīvās norādes publiskās vietās!
 • Izpildi konkrētā pakalpojuma sniedzēja vai pasākuma organizētāja norādījumus!
 • Ja iespējams, strādā attālināti!

Lieto masku visās sabiedriskajās vietās, saņemot un sniedzot pakalpojumus, kā arī sabiedriskajā transportā, veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram, apmeklējot dievkalpojumu!

Ārkārtējās situācijas laikā pulcēšanās nav atļauta. Netiek organizēti publiski pasākumi. 

Informācija par aktuālajiem ierobežojumiem ŠEIT

Informācija par aktuālajiem ierobežojiem

Informācija par aktuālajiem ierobežojumiem ŠEIT

Informācija par vakcinēšanos pret Covid-19

Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas saņemšanai četros veidos:

 • vietnē www.manavakcina.lv
 • zvanot pa bezmaksas tālruni 8989
 • darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību);
 • ar ģimenes ārstu palīdzību

Alojas novadā vakcināciju veic trīs ģimenes ārstu prakses:

E. Škirmantes ģimenes ārsta prakse – Aloja

Adrese: Jūras iela 1A, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Darba laiks: 8.00-16.00

Tālrunis: 64031900

E. Škirmantes ģimenes ārsta prakse – Puikule

Adrese: “Ābeles” – 13, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV-4063

Darba laiks: 8.00-16.00

Tālrunis: 64030667

G. Kundrātes ģimenes ārsta prakse

Adrese: Rīgas iela 10, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Darba laiks: pirmdienas, otrdienas, trešdienas, ceturtdienas: 8.00-16.00; Piektdienas: 8.00-14.00

Tālrunis: 64031466

Z. Ozoliņa ģimenes ārsta prakse

Adrese: Rīgas iela 10, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Darba laiks: 9.00-14.00

Tālrunis: 64031523; 29482874

Vairāk informācijas par vakcinēšanos pret Covid-19 pieejama šeit