Aloja

Tiesībsargs Alojas novadu min kā labās prakses piemēru

Latvijas Republikas tiesībsargs ziņojumā par pašvaldību palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu kvalitāti kā vienu no labās prakses piemēriem konkrētu kritēriju izstrādei un sava darba atvieglošanai, lai konstatētu dzīvošanai derīgus vai nederīgus apstākļus, nosauc Alojas novada domi, piebilstot, ka vadoties pēc mūsu pašvaldības darbības principiem, konsekventāk varētu sakārtot un pienācīgā kārtībā uzturēt dzīvojamo fondu.

 

Ziņojumā minēts:

Alojas novada dome pirms mājokļu apskates norīkojuma izsniegšanas pārliecinās, vai mājoklis atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 16.panta trešās daļas nosacījumiem. Pašvaldība 2011.gada 28.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.603 „Par vērtēšanas kritērijiem izīrējamai telpai Alojas novadā’”, kas nosaka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu vērtēšanas kritērijus izīrējamai dzīvojamai telpai. Tiesībsarga ieskatā papildu konkrētu kritēriju izstrāde kopsakarā ar normatīvo regulējumu parāda pašvaldības iniciatīvu, pietiekami detalizēti un konkrēti nosakot prasības izīrējamām dzīvojamām telpām, lai personām nerastos jautājumi par dzīvošanai derīgas telpas nosacījumiem.

 

Ar ziņojumu pilnā formātā iespējams iepazīties šeit.

 

Sagatavoja Zane Šlendaka