Alojas administrācija

Par nekustamo īpašumu kadastrālām vērtībām

Kadastrālā vērtēšana ir uz tirgus vērtības noteikšanas principiem balstīta masveida nekustamo īpašumu vērtēšana uz konkrētu datumu, izmantojot reģistrētus datus un vienotas metodes. Kadastrālo vērtēšanu veido kadastrālo vērtību bāzes izstrāde (vērtību zonējumu izstrāde un kadastrālo vērtību bāzes rādītāju noteikšana) un kadastrālo vērtību aprēķins. Kadastrālo vērtību aprēķina vajadzībām izveidotie vērtību aprēķina modeļi (formulas) ir iestrādāti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nodrošinot automatizētu visu īpašumu vērtību aprēķinu. Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests.

 

Atbilstoši likumam kadastrālo vērtību bāzi katru gadu apstiprina Ministru kabinets līdz 15.jūnijam.

 

2016.gadā kadastrālo vērtību izmaiņas skars lauku zemes īpašniekus. 2015.gadā lauksaimniecībā izmantojamām zemēm kadastrālās vērtības joprojām ir balstītas 2011. un 2012.gada darījumu cenās.  Savukārt 2016.gadam apstiprinātā lauku zemes vērtību bāze ir izstrādāta, analizējot 2012. un 2013.gada tirgus darījumus.  Kaut arī 2016.gadā lauku zemes kadastrālās vērtības palielināsies, tās joprojām būs ievērojami zemākas nekā šobrīd tirgus darījumos izmantotās vērtības. 

 

Prognozēto kadastrālo vērtību aprēķinā izmantotas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam apstiprinātās zemes un ēku bāzes vērtības un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati par objektiem pēc stāvokļa uz 2015. gada 1. jūniju.

 

Alojas novadā atsevišķām lauku zemēm vērtības pieaugums būs vairāk nekā 50%, savukārt vidējais vērtību pieaugums būs mazāks – 36%.

 

Prognozētās kadastrālās vērtības portālā www.kadastrs.lv ir pieejamas autorizētiem lietotājiem vai ikvienam, veicot vienreizēju samaksu – EUR 2.85 par katru īpašumu. Šī samaksa ietver iespēju saņemt datus par izvēlētā īpašuma aktuālo un 2016.gadam prognozēto kadastrālo vērtību atsevišķi objektiem un īpašumam, kā arī virkni citu datu par īpašumu.