Aloja

Augusta Domes sēdēs

17.augustā notika Domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti seši darba kārtības jautājumi. Sēdē piedalījās 11 deputāti, kuri lēma par līguma slēgšanu iepirkumā „Jaunas automašīnas un mikroautobusa iegāde Alojas novada domes vajadzībām”. Iepirkuma 1.daļā tika iegādāta automašīna, taču 2.daļa par mikroautobusa iegādi beidzās bez rezultāta, jo netika saņemts neviens pieteikums, tāpēc nolēma uzdot Alojas novada domes Iepirkumu komisijai veikt atkārtotu iepirkuma procedūru viena jauna mikroautobusa iegādei Alojas novada domes vajadzībām. Iepirkumā „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos” deputāti nolēma slēgt vispārīgo vienošanos ar SIA „Avotiņš LC” un SIA „Mieriņš”. Tāpat apstiprināja grozījumu veikšanu Alojas novada domes šī gada 26.jūnija sēdes lēmumā „Par iepirkuma veikšanu Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcijas būvdarbu veikšanai”, un atbalstīja ieceri lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai pagarināt projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” īstenošanas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim, pārējos līguma nosacījumus par piešķirtā finansējuma apjomu atstājot nemainīgus.

 

Savukārt 26.augustā 12 deputāti lēma par vienu darba kārtības jautājumu – aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases jauna transportlīdzekļa iegādei Alojas novada domes vajadzībām.

 

27.augusta domes sēdes ievadā izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš informēja deputātus par aizvadītā mēneša sēdē pieņemto lēmumu izpildi, pašvaldības iestāžu un domes speciālistu darbu. Atskaiti par paveikto, kā ierasts, sniedza arī domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Šoreiz sēdēs darba kārtībā tika iekļauti 59 jautājumi, par kuriem lēma 12 deputāti.

 

Sēdē apstiprināja Vidzemes Jaunatnes futbola centra „Staicele” nosaukuma maiņu uz „Alojas novada sporta skola” un iestādes nolikumu. Izmaiņas nepieciešamas, lai sakārtotu sporta darba organizāciju novadā. Papildus futbola, vieglatlētikas un basketbola profesionālās ievirzes programmu realizācijai, skola pildīs visa novada sporta dzīves koordinēšanas funkcijas, tostarp organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar tautas sportu, nevalstiskajām organizācijām, sporta klubiem, komandām u.c. Jaunais skolas nosaukums pilnīgāk atspoguļo tās pārraudzībā esošo teritoriju un paplašinātās darbības funkcijas. Dome piešķīra finansējumu Staiceles vidusskolai mācību līdzekļu iegādei, jaunu gultiņu iegādei Staiceles vidusskolas 3-4 gadīgo bērnu grupā un nojumes remontam 5 gadīgo bērnu grupā, inventāra iegādei mācību telpu labiekārtošanai, uzlabošanai un mācību procesa nodrošināšanai Alojas Ausekļa vidusskolā. Tāpat tika izskatīta iespēja iegādāties informāciju tehnoloģiju iekārtas novada izglītības iestādēm, lai uzlabotu un nodrošinātu izglītojamajiem kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu. Šajā jautājumā dome vienbalsīgi nolēma piešķirt finansējumu līdz 4755 EUR apmērā interaktīvo tāfeļu, pulšu un citu skolēnu vērtēšanas un mācību sadarbības rīku iegādei.

 

Ņemot vērā, ka no 2012.gada novadā darbojas biedrība „Dzīvnieku atbalsts”, kas nodrošina dzīvnieku patversmes – izolatora funkcijas, kas atrunātas Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantā, deputāti nolēma ar biedrību slēgt pakalpojuma līgumu. Tāpat lēma labvēlīgi par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, nosakot kārtību, kādā tiks īstenota investīciju piesaistes metodika „POLARIS process”, kuras laikā tiek organizēta informācijas apmaiņa starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investīciju piesaisti. Atbalstīja arī nodoma protokola slēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu, vadības grupas izveidošanu un atbildīgā speciālista nozīmēšanu pasākuma „Deinstitucionalizēšana” īstenošanai, kas nodrošinās efektīvu sociālo pakalpojumu attīstību. Nolēma slēgt līgumu arī par pašvaldības grants ceļu tehnisko apsekošanu un atzinuma sagatavošanu.

Tika apstiprināti vairāki noteikumi un nolikumi, tostarp konkursa „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”. Nolēma izsludināt arī Alojas novada domes projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām.

 

Lēma veikt iepirkumu muzeja „PIVĀLIND” ēkas jumta seguma nomaiņai, piešķirt finansējumu Staiceles kultūras nama zāles parketa grīdas slīpēšanai un lakošanai, sabiedriskās ēkas Rīgas ielā 4, Alojā remontdarbu veikšanai un Braslavas pagasta

bibliotēkas malkas šķūņa remontam.

 

Apstiprināja Alojas novada domes 2014.gada publisko pārskatu un Braslavas pagasta pārvaldes juridiskās adreses maiņu uz „Vilzēnu pamatskola”, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068.

 

Sprieda par līgumu slēgšanu iepirkumos, zemes nomas, izsoļu, dažādu nekustamo īpašumu un citiem jautājumiem.

 

Ar pilnīgu informāciju par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem iespējams iepazīties mājas lapas sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes.

 

Sagatavoja

Zane Landsmane