Aloja

Alojas novada Domes 28.oktobra sēdes darba kārtība

Darba kārtībā:

 1. Informācija par 29.09.2015. Domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu un domes iestāžu darbu.
 2. Par Alojas novada mārketinga stratēģijas apstiprināšanu.
 3. Par saistošo noteikumu “Alojas novada simboliku” apstiprināšanu.
 4. Par SIA “Alojas veselības aprūpes centrs” vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanu.
 5. Par SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanu.
 6. Par pašvaldības kapitālsabiedrības „ Urgas aprūpes nams” dibināšanu.
 7. Par pašvaldības kapitālsabiedrības „ Rekreācijas centrs Vīķi” dibināšanu.
 8. Par amatu savienošanu.
 9. Par budžeta izpildi.
 10. Par finansējuma piešķiršanu Alojas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā.
 11. Par papildus finansējumu aukles darba likmei Staiceles vidusskolas 3-4 gadīgo bērnu grupā.
 12. Par izmaksu pārcelšanu.
 13. Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu.
 14. Par grozījumiem 2015. gada 28. maija lēmumā Nr. 289 (protokols Nr.9 28#) “Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2015. gadam”.
 15. Par Staiceles pilsētas un pagasta labāko iedzīvotāju apbalvošanu.
 16. Par dziesmu jaunrades konkursa “Kas mēs bijām, būsim, esam ” nolikuma apstiprināšanu.
 17. Par nolikuma “Atbalstītāju balvas piešķiršanas kārtība Alojas novada izglītības, kultūras un sporta darbiniekiem” apstiprināšanu.
 18. Par V.Bārdas komandējumu uz Prāgu.
 19. Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mikas”, Staiceles pagastā, Alojas novadā.
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Ķelderi”, Staiceles pagastā, Alojas novadā.
 22. Par nekustamā īpašuma “Dālderi 1”, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma “Šalkas”- 31, Brīvzemnieku pagastā, atsavināšanas uzsākšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma Palejas – 2, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu;
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Vecnikšas 5”, Alojas pagastā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 26. Par zemes iznomāšanu.
 27. Par zemes īpašuma Mauriņi Brīvzemnieku pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 28. Par zemes īpašuma Svari Staiceles pag. sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 30. Par pašvaldības kustamā īpašuma – kokmateriālu, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 31. Par nekustamo īpašumu izsoļu rezultātu apstiprināšanu.
 32. Par nedzīvojamās ēkas – šķūnis “Ogas 2”, Brīvzemnieku pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 33. Par nedzīvojamās telpas “Mācību garāža”, Brīvzemnieku pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 34. Par kustamās mantas atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 35. Par nekustamā īpašuma – biroja telpu grupas “Kalnārēs”, Braslavas pagastā, atsavināšanas uzsākšanu.
 36. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 37. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 38. Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu M.Apinim.
 39. Par Sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nr.6 “Krūmiņi”, Ungurpilī, Alojas pagastā un īres līguma noslēgšanu.
 40. Par sadarbības līguma slēgšanu.