Aloja

NVA aicina darba devējus veidot subsidētās darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus subsidētajās darba vietās nodarbināt bezdarbniekus ar invaliditāti, piedaloties aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”. Subsidēto darba vietu izveidei var pieteikties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).
 
Izveidojot subsidēto darba vietu un pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs saņem šādu NVA finanšu atbalstu:

  • Ikmēneša dotāciju darba algai bezdarbniekam ar invaliditāti;
  • Ikmēneša dotāciju darba vadītājam;
  • Vienreizēju dotāciju  darba vietas pielāgošanai bezdarbnieka ar invaliditāti vajadzībām;
  • Dotāciju surdotulka, ergoterapeita vai cita bezdarbniekam ar invaliditāti nepieciešamā speciālista pakalpojumu apmaksai;
  • Vienreizēju dotāciju bezdarbnieka veselības pārbaudei, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.

 
Subsidētajā darba vietā bezdarbnieks ar invaliditāti tiek nodarbināts no 12 līdz 24 mēnešiem.
 
Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Darba vadītājam jābūt izglītībai vai ne mazāk kā divus gadus ilgai darba pieredzei profesijā, kurā tiek nodarbināts bezdarbnieks ar invaliditāti. Ja bezdarbnieks tiek nodarbināts mazkvalificētos darbos, darba vadītājam var arī nebūt attiecīgā izglītība vai darba pieredze attiecīgajā profesijā. Viens darba vadītājs vienlaikus var vadīt ne vairāk kā divu bezdarbnieku darbu.
 
Kā darba devējam pieteikties?
1. solis:

Jāizdrukā pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā.
2. solis:
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3. solis:
Aizpildīto pieteikumu jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.
 
NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam subsidētās darba vietas izveidi. Par komisijas lēmumu NVA filiāle paziņo darba devējam un pozitīvas atbildes gadījumā aicina slēgt līgumu par subsidētās darba vietas izveidi.
 
Detalizētāka informācija par pasākumu un dotāciju apmēru pieejama NVA filiālēs vai NVA mājaslapas sadaļā “Darba devējiem” – „Pasākums noteiktām personu grupām (valsts līdzfinansētā nodarbinātība)”.