Alojas administrācija

Darba devējiem NVA piedāvā iespēju apmācīt viņiem vajadzīgos speciālistus

nvaNodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus apmācīt viņiem vajadzīgos speciālistus, piedaloties pasākumā „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”. NVA pēc konkrēta darba devēja pieprasījuma organizē un finansē bezdarbnieku apmācību uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā  profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā.

 

Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek izsludināta apmācības īstenotāju pieteikšanās nepieciešamās apmācību programmas īstenošanai. Ja darba devējam nepieciešami darbinieki, kuru apmācībai jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju var izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.

 

Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlētā kandidāta atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējam pirms apmācību sākuma jāpiedalās atlasē, kuras laikā viņš izvēlas piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo  bezdarbnieku atlases aģentūra slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija – 100 eiro mēnesī. Profesionālās tālākizglītības programmas apguves laikā darba devējs var nodrošināt prakses vietas savā uzņēmumā, tādējādi nodrošinot savu nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai.

 

Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina vismaz sešus mēnešus. Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.

 

Šī gada sešos mēnešos apmācībā pēc darba devēju pieprasījuma ir iesaistīti 54 bezdarbnieki, kas apgūst tādas profesijas kā lokomotīvju saimniecības tehniķis, bruģētājs, elektrokāra vadītājs, frizieris, lokmetinātājs, autovadītājs un traktortehnikas vadītājs, bet 9 cilvēki mācās zviedru valodu.

 

Lai organizētu bezdarbnieku apmācību, darba devējam tuvākajā NVA filiālē, ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda fiziskās vai juridiskās personas nosaukums, kontaktinformācija, apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija, apmācāmo bezdarbnieku skaits, prasības kandidātiem, darba alga, kas tiks maksāta pēc apmācību pabeigšanas, un cita nepieciešamā informācija.

 

Detalizēta informācija par pasākumu, kā arī darba devēja pieprasījuma un līgumu veidlapas, profesionālās un neformālās izglītības programmu saraksti, shēma jaunas izglītības programmas izstrādei pieejama aģentūras interneta vietnē www.nva.gov.lv sadaļā Darba devējiem un ikvienā no NVA filiālēm visā Latvijā.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākums.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001