Aloja

Uzņēmēju iespējas iesaistīties labklājības nozares ES struktūrfondu projektu īstenošanā

Lai veicinātu iekļaujošu nodarbinātību un sociāli atbildīgu darba vidi, laikā no 2014. līdz 2020. gadam Labklājības ministrijas (LM) pārraudzībā tiek īstenoti septiņi dažādi Eiropas Sociālā fonda projekti, kuros aktīvas līdzdalības iespējas paredzētas Latvijas uzņēmējiem.

 

1. Iespēja saņemt dotāciju jaunas darba vietas izveidei bezdarbniekam

Piedaloties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektā “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”, uzņēmumi var piesaistīt sev nepieciešamos darbiniekus un saņemt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Darba vietas var tikt veidotas NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, bezdarbniekiem, kuri bez darba ir ilgāk nekā gadu, kuriem apgādībā ir citi ģimenes locekļi vai kuru vecums ir virs 55 gadiem. Darba devējs uz laiku saņem dotācijas nodarbināto cilvēku un viņu darba vadītāju algai, (ja darba vietu izveido nevalstiskā organizācija, tad arī dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām). Ja darbā tiek pieņemts cilvēks ar invaliditāti, pieejama arī vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai un jaunā darbinieka veselības pārbaudei, kā arī dotācija surdotulka, ergoterapeita, atbalsta personas vai cita nepieciešamā speciālista pakalpojumu apmaksai.

Projekta mērķis ir veicināt 5177 nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Divu gadu laikā kopš projekta sākuma kopumā 859 darba devēji projekta ietvaros ir nodarbinājuši 1619 bezdarbniekus. No tiem 290 darba devēji radījuši kopumā 364 darba vietas tieši cilvēkiem ar invaliditāti.
Informācija par projektu: https://goo.gl/7qSH3i

 

2. Iespēja uzlabot darba drošību uzņēmumā

Valsts darba inspekcijas (VDI) projektā “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” mikro, mazie un vidējie bīstamo nozaru uzņēmumi varēs saņemt konsultācijas, darba vides risku novērtēšanu, apmācības, laboratoriskos mērījumus. Pirmo atbalstu mikrouzņēmumiem plānots sniegt 2017. gada nogalē, savukārt mazajiem un vidējiem – 2018. gadā.

Kopumā šajā projektā atbalsts paredzēts 4700 uzņēmumiem, tā veicinot darba vides sakārtošanu un nodarbināto cilvēku darba dzīves kvalitāti.
Informācija par projektu: https://goo.gl/R2vsn2

 

3. Iespēja uzlabot darba vidi gados vecākajiem darbiniekiem

Projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, ko īsteno NVA, uzņēmumi varēs atbalstīt savus gados vecākos darbiniekus, palīdzot viņiem saglabāt darbspēju. Uzņēmumi, kas piedalīsies projektā, varēs saņemt darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu darbiniekiem, kas vecāki par 50 gadiem. Savukārt šī uzņēmuma darbinieki varēs saņemt konsultācijas, darba vietas pielāgošanu, kā arī piedalīties dažādos mācību, kā arī veselības uzlabošanas pasākumos. Dalībai projektā uzņēmumi varēs pieteikties, sākot no 2017. gada novembra. Kopumā projektā paredzēts sniegt atbalstu līdz pat 3000 darbiniekiem.
Informācija par projektu: https://goo.gl/vDm46g

 

4. Iespēja apmācīt sev vajadzīgo speciālistu

NVA projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” darba devēji var saņemt atbalstu, lai darba vietā bezdarbnieku apmācītu par tieši sev nepieciešamo speciālistu. 

Uzņēmums pus gadu var saņemt ikmēneša dotāciju bezdarbnieka un viņa darba vadītāja algai, vienreizēju dotāciju individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem un darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti. Tāpat tiek apmaksāta obligātā veselības pārbaude bezdarbniekam.

Biedrībām vai nodibinājumiem, kas projekta ietvaros apmācīs speciālistus atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar invaliditāti (piemēram, surdotulkus), būs pieejama arī dotācija valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Divu gadu laikā kopš projekta sākuma 200 darba devēji ir pieņēmuši mācīties 414 bezdarbniekus. Kopumā projektā paredzēts šādu iespēju piedāvāt vairāk nekā 1200 bezdarbniekiem.

Informācija par projektu: https://goo.gl/Ww2pCa

 

5. Iespēja pieņemt darbā vai praksē jaunieti

NVA projekta “Jauniešu garantijas” mērķis ir palīdzēt jauniešiem bezdarbniekiem atrast vietu darba tirgū, piedāvājot pirmo darba pieredzi 18 līdz 29 gadus vecam jaunietim ar arodizglītību, augstāko vai profesionālo izglītību (vairāk par iespējām iesaistīties: https://goo.gl/Uikif5) vai izveidojot subsidēto darba vietu jaunietim ar invaliditāti, ar zemu izglītības līmeni vai ilgstošam bezdarbniekam (vairāk par iespējām iesaistīties: https://goo.gl/HqVTjd). Darba devējs var saņemt ikmēneša dotāciju jaunieša un viņa darba vadītāja algai, vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai jaunietim ar invaliditāti. Jaunietim, kam tiek dota pirmā darba pieredze, pieejama arī vienreizēja dotācija individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem. Savukārt, ja nevalstiskās organizācijas, pieņem jauniešus praksē, veicinot darba prasmju apguvi un arī aktivitāti sabiedrības labā, jaunieši projekta ietvaros var saņemt ikmēneša stipendiju (vairāk par iespējām iesaistīties: https://goo.gl/M0g6iH).

Trīs gadu laikā kopš projekta sākuma kopumā pie 465 NVO praksi izgājuši vairāk nekā 3100 jaunieši 213 dažādās profesijās. Pirmo darba vietu 354 jauniešiem devuši 299 uzņēmumi, bet 665 uzņēmumi izveidojuši subsidētās darba vietas 1126 jauniešiem.

 

6. Iespēja saņemt atbalstu sociālajam uzņēmumam

Labklājības ministrijā īstenotā projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, biedrības un nodibinājumi, kuru darbības galvenais mērķis ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālu problēmu, saimnieciskās darbības peļņu ieguldot šī mērķa sasniegšanai, varēs reģistrēties Labklājības ministrijas Pasākuma dalībnieku reģistrā un pretendēt uz finanšu atbalstu no akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum”. Maksimālais pieļaujamais finanšu atbalsta apmērs būs 200 000 eiro, bet minimālais – 5 000 eiro. 
Informācija par projektu: https://goo.gl/61r8kx 

 

7. Iespēja meklēt darbiniekus Latvijā un citās ES/EEZ valstīs

NVA īstenotajā projektā “EURES tīkla darbība Latvijā” darba devējiem tiek piedāvāta iespēja ievietot EURES datubāzē informāciju par savām vakancēm. Tāpat šajā datubāzē darba devēji var arī meklēt darbiniekus no visām Eiropas valstīm. Abi minētie pakalpojumi ir bezmaksas.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju EURES tīkls darbojas visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.

Informācija par projektu: https://goo.gl/XOp056

uzniesp