Aloja

Vides izglītība – pētniecisko pratību veicinātāja

SIA ZAAO (ZAAO) arī šajā mācību gadā aicina izglītības iestādes apmeklēt interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, sekmētu interesi par dabas procesiem un iešanu dabā.

 

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” ZAAO īsteno licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas paredz mācību stundas ar praktisku darbošanos, RAAC “Daibe” teritorijas apskati un došanos dabā. Mācību programmā ietvertas tēmas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, atkritumu samazināšanas un otrreizējās pārstrādes iespējām. Būtiski, ka arī RAAC “Daibe” teritorijas apskates laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un otrreizējās pārstrādes iespējām.

 

Šajā mācību gadā skolēnu izglītošanai uzsvars tiks likts uz pētniecisko un sadarbības kompetenču jeb pratību veicināšanu. Skolēniem būs iespēja pašiem darboties ar speciālām iekārtām un aprīkojumu, izzinot lietu kopsakarības.

 

Licenzētajā bērnu un jauniešu vides izglītības mācību programmā piedāvātas četras tēmas – Atkritumu veidi, otrreizējās izejvielas; Cilvēka un vides mijiedarbība, vides piesārņojums; Atkritumu apsaimniekošanas veidi, otrreizējai pārstrādei derīgie materiāli un Ilgtspējīga attīstība, “Nulles atkritumu koncepts”.

 

Mācību stundas laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par dabas procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, ko pastiprina poligona apskatē redzētais – otrreizējai pārstrādei derīgo izejvielu sagatavošana nodošanai pārstrādei, infiltrāta un poligona gāzes apsaimniekošana, kā arī praktiskie uzdevumi, kas tiek veikti gan mācību stundā, gan arī teritorijas apskates laikā. Šajā mācību gadā mācību stundas laikā skolēni dosies Dabas izziņas takā, lai pētītu un veiktu praktiskos darbus grupās.

 

2016./2017. mācību gadā bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu apmeklējuši vairāk nekā 780 skolēni un pedagogi no 24 ZAAO darbības reģiona izglītības iestādēm.

 

ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā ir vērsta uz bērnu un jauniešu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot saistošas izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzmanība vides jautājumiem, veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas resursi, nododot lietoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei.

 

Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste