Alojas administrācija

ES atbalsts mežiem

llkic2015. gada 21. augustā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 455 Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» īstenošanai.

 

Ir izsludināta 4. pieteikšanās kārta šajos noteikumos ietvertajām aktivitātēm, un ar 9. oktobri Lauku atbalsta dienests sāk pieņemt pieteikumus. Kārta ilgs līdz 9. novembrim. Sākusies arī 5. pieteikšanās kārta meža ieaudzēšanai. Tai dokumentus pieņems no 10. novembra līdz 11. decembrim.

 

Noteikumi paredz darbību trijās galvenajās aktivitātēs: meža ieaudzēšana, dabas stihiju postījumu novēršana un ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai (ar to saprot jaunaudžu kopšanu, mazvērtīgo audžu un pieaugušu baltalkšņu un blīgznāju nomaiņu pret vērtīgākām koku sugām).

 

Tāpat kā iepriekš, meža ieaudzēšanu var plānot gan platībās, kur praktiski nekas neaug, gan vietās, kur apmežošanās process jau sācies. Taču visā plānošanas periodā mežu ieaudzēt ar Eiropas struktūrfondu atbalstu var ne vairāk kā 10 ha. Arī šajā plānošanas periodā iespējams saņemt atbalstu meža stādīšanai vietās, kur tas aizgājis bojā ugunsgrēkā, vējgāzē vai snieglauzē.

 

Vispirms tikai jāsaņem Valsts meža dienesta (VMD) atzinums, kas šo faktu apstiprina.

 

Pieaugušo baltalkšņu un blīgznu audžu nomaiņai ar Eiropas atbalstu iespējams

sagatavot augsni, nopirkt stādus un tos iestādīt. Noteikumi paredz arī trīsreizēju stādījumu kopšanu pēc ierīkošanas.

 

Kad kārta noslēgsies, Lauku atbalsta dienests visus projektus izvērtēs un saskaņā ar MK noteikumu kritērijiem katram projektam piešķirs novērtējuma punktus. Dažādās aktivitātēs kritēriji punktu piešķiršanai ir atšķirīgi, un pirms projekta izstrādes meža īpašniekiem jāpārliecinās par iespējamo novērtējumu.

 

Laiks projektu sagatavošanai ir visai īss, jo meža apsaimniekošanas atbalsta plāns, bez kura nav iespējama projekta iesniegšana, vispirms jāapstiprina VMD (tam katra platība mežā jāapseko). Plāni jāsāk gatavot laikus!

 

Meža apsaimniekošanas pasākumu atbalsta plāns ir derīgs veselu gadu pēc tam, kad mežzinis to apstiprinājis.

 

Meža īpašnieki, kuri paši ķērušies pie projekta izstrādes, Meža konsultāciju pakalpojumu centrā Limbažos, Cēsu ielā 39 var saņemt bezmaksas konsultācijas. Piedāvājam veikt arī projektu izstrādi. Par konsultāciju laiku iepriekš jāvienojas, zvanot pa tālruni 26373910 Velgai.

 

Velga SENKOVSKA,

LLKIC Meža konsultāciju pakalpojumu centra

Limbažu nodaļas konsultante

 

2. oktobrī plkst. 10.00

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Limbažu nodaļas zālē Limbažos, Jūras ielā 58

būs seminārs par šo atbalstu.