Aloja

Vidzemes plānošanas reģions uzsāks darbu pie viedo specializāciju atbalsta instrumentu pilnveides uzņēmējdarbības sektorā

vidzemes_planosanas_regionsNeskatoties uz to, ka uzņēmējiem jau šobrīd pastāv šķietami vērā ņemams atbalsta instrumentu klāsts, lai attīstītu savas idejas un ieceres, jāsecina, ka daļa atbalsta sistēmu un instrumentu vairs nav pieejami vai arī vairāku iepriekš piedāvāto fondu finansējums ir beidzies. Apstākļi rosina izvērtēt esošo situāciju un meklēt jaunus un inovatīvus risinājumus sistēmu un instrumentu pilnveidei. Ja līdzšinējais atbalsts nav pietiekams vai vēlamo rezultātu sniedzošs, nepieciešams meklēt jaunas un varbūt pat neierastas atbalsta alternatīvas.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto problemātiku, Vidzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Vācijas un Somijas partneriem, uzsācis Interreg “Baltijas jūras reģiona” programmas 2014.-2020.gadam projekta “Viedās specializācijas stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību (GoSmart BSR)” īstenošanu.

 

Paredzams, ka projekta nozīmīgākais ieguvums būs funkcionējošas un ilgtspējīgas transnacionālas inovāciju brokeru sistēmas izveide. Sistēmas dalībniekiem būs iespēja saņemt personīgu atbalstu savu uzņēmumu kapacitātes palielināšanai viedo specializāciju piemērošanā katrā no projekta partneru reģioniem. Sistēmas darbība pēc tās izveides tiks testēta kopā ar vairākiem uzņēmējiem no katra partneru reģiona, kas projekta ieviešanas laikā tiks uzrunāti caur praktiskām nodarbībām, lekcijām un semināriem. Katrā no partneru reģioniem, arī Vidzemē, tiks atlasīts speciālists jeb brokeris, kurš apgūs īpašu mācību programmu, ievērojami stiprinot savu kompetenci, lai veicinātu sadarbību un plānotu procesus, nākotnē nodrošinot sasaisti starp uzņēmumu vajadzībām, pētniecības institūtu resursiem un politikas lēmējinstitūciju ietekmi. Īpaši apmācītie brokeri kļūs par uzņēmēju atbalsta personām, lai sniegtu praktisku palīdzību zināšanu un pieredzes stiprināšanā, piemēram, par ārvalstu tirgu specifiku, izmantotajām metodēm uzņēmējdarbības attīstībai u.c.  jautājumos. Vienlaikus nozaru pārstāvji kopīgi, izzinot dažādu valstu labās prakses piemērus, apmainoties zināšanām un pieredzei, kā arī iegūstot kontaktus, realizēs kopīgas aktivitātes viedās specializācijas piemērošanai mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā.

 

Arvien vairāk tiek uzsvērts, ka, lai sasniegtu izcilību uzņēmējdarbībā, ir jārada augstas pievienotās vērtības produkti un pakalpojumi, ņemot vērā konkrētā reģiona priekšrocības un inovāciju potenciālu. Nišas produkti ilgtermiņa perspektīvā, augsti kvalificēts darbaspēks un inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi ir optimālākais scenārijs, uz kuru tiekties ikvienam uzņēmumam, lai palielinātu savu konkurētspēju. Plānots, ka izstrādātā brokeru sistēma uzņēmējiem ļaus piekļūt zināšanām, ar kurām vēl šobrīd kompetentas organizācijas ārvalstīs un Latvijā nav dalījušās. Tāpat sistēma kalpos par vērtīgu datu bāzi, lai dibinātu jaunas attiecības un virzītu uzņēmuma attīstību pavisam jaunā – pārrobežu līmenī.

 

Pirmā projekta partneru tikšanās notika Belastokā, Polijā, un tās laikā partneri iepazīstināja viens otru ar pārstāvētajām organizācijām, apsprieda projekta ieviešanas plānu, lēma par turpmākajiem soļiem projekta īstenošanā, kā arī iepazinās ar projekta komunikācijas un finanšu norādījumiem. Taču tiklīdz partnerība būs vienojusies par projekta administratīvajiem jautājumiem, uzsāksies intensīvs darbs pie reģionālās situācijas analīzes, lai liktu pamatus plānotajai inovāciju brokeru sistēmai.

 

Projekta vadošais partneris ir Belastokas tehnoloģiju universitāte Polijā, un projekta kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts uzsācies 2017. gada 1.oktobrī un ilgs 36 mēnešus – līdz 2020. gada 30. septembrim. 

 

Papildu informācija: Santa Niedola, projekta “GoSmart BSR” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv, mob.t. +371 26674261.