Aloja

Uzsāks K.Zāles pieminekļa novietošanai paredzētā laukuma labiekārtošanu

Lai turpinātu darbu pie Kārļa Zāles pieminekļa atgūšanas un laukuma sagatavošanas, decembrī domē notika sanāksme, kurā piedalījās domes vadība, Alojas pārvaldes vadītājs Rihards Būda, Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, kultūras jomas pārstāvji – Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde, Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, deputāti un arhitekte Ija Rudzīte.

 

I.Rudzīte prezentēja SIA “Kroks R” izstrādātos K.Zāles laukuma skiču projektu vizualizācijas variantus. Sanākušie lēma realizēt variantu, kurā paredzēts izveidot apļveida laukumu ar vairāku pakāpju zālienu. I.Laizāne izteica priekšlikumu pieminekļa uzstādīšanu veidot kā vienu no Latvijas 100gades pasākumiem, bet Alojas bibliotēkas vadītāja S.Frīdenfelde un Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece apkopos informāciju par senkapu novietojumu un oriģinālā pieminekļa autentisko uzrakstu. 

 

Lai apgūtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtos 10 766 eiro programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”, kas Alojas novada domei tika novirzīti ar mērķi labiekārtot laukumu Zāles pieminekļa uzstādīšanai, tika lemts izsludināt cenu aptauju par laukuma, Baznīcas ielā 4A, labiekārtošanu. Informācija par cenu aptauju saņēma uzņēmēji un tā bija publiski izsludināta pašvaldības mājas lapā. Aicinājumam atsaucās divi pretendenti. Būvnieku piedāvātā veicamo darbu summa pārsniedza šim mērķim paredzēto līdzekļu apjomu. Tā rezultātā tika lemts veikt tikai laukuma izbūves un labiekārtošanas zemes darbus mērķdotācijas summas apmērā. Līdz ar to Alojas novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Draugu dārzs”, kas apņēmās darbus pabeigt līdz 31. maijam.

 

Šeit iespējams iepazīties ar laukuma vizuālo skiču projektu.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko