Aloja

VRAA izsludina projektu konkursu ģimenēm draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošanai un nometņu organizēšanai

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros.

 

Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību iniciatīvām sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvas attieksmes veidošanu, risinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumus pašvaldībās.

 

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

1) ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana;

2) nometņu organizēšana (izglītojošas, sporta, atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem un/vai ģimenes nometne) vai uz ģimenes vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā vērstu aktivitāšu un daudzbērnu ģimeņu godināšanu veicinošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi u.c.).

 

Kopējais programmas finansējums projektiem – 300 000 euro.

Katra plānošanas reģiona pašvaldībām ir pieejami 60 000 euro.

 

Viena konkursa projekta minimāli pieprasāmais valsts budžeta finansējums ir 5000 euro, maksimāli pieprasāmais finansējums ir 20 000 euro.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir pašvaldībai, tai skaitā tās izveidotai iestādei, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai arī pašvaldībai sadarbībā ar NVO.

 

Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.

Programmas konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē http://www.vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/  

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 23.aprīlim.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

– personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);

– elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv

 

https://www.vestnesis.lv/op/2018/59.PD4

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Tel. 67079000

Alberta iela 10, Rīga, LV-1010

pasts@vraa.gov.lv

www.vraa.gov.lv