Aloja

Uzņēmējdarbības attīstībai uzlabos infrastruktūru Staiceles pilsētā un pagastā

NA_ES

Alojas novada dome 2017. gada 4. septembrī iesniedza projekta pieteikumu Nr. 3.3.1.0/17/I/035 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Staiceles pilsētā un pagastā, veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā infrastruktūrā, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības izaugsmi, jaunu darba vietu rašanos un vides pievilcību.

Projekta aktivitātes un plānotie rezultāti:

  • Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūve;
  • 2000A liela elektroenerģijas pieslēguma izbūve pašvaldības īpašumā “Alderi”.

 

Lai izpildītu nosacījumus līdzfinansējuma piešķiršanai, komersanti, kas savu darbību īsteno Staiceles pilsētā un pagastā pie Audēju ielas, tuvākajos gados nodrošinās 21 jaunas darbavietas radīšanu, kā arī veiks  investīciju ieguldīšanu 1 255 000 EUR apmērā savos uzņēmumos.

Projekta īstenošanas laiks:  2018. gada maijs līdz 2018. gada novembris.

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 853 064,52 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 850 086,78 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 692 714,76 EUR.