Aloja

Tikšanās ar ģimenes ārstiem

 

Š.g 3. decembrī notika tikšanās ar Alojas novadā reģistrēto ģimenes ārstu prakšu ģimenes ārstiem, lai izrunātu aktualitātes un problēmas veselības aprūpes jomā novadā. Tikšanās piedalījās domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, Sociālā dienesta vadītāja Inga Brente-Mieze, Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vita Romanovska, ģimenes ārsti – Zigurds Ozoliņš, Gunta Kundrāte, Elita Šķirmante, kā arī SIA “Limbažu aptiekas” valdes locekle Ilona Rūķe. Viens no galvenajiem jautājumiem bija par ģimenes ārsta prakses vietu Staicelē, sakarā ar to, ka esošā ģimenes ārste Maija Rācene ar 1. janvāri slēdz praksi.  Domes pārstāvjiem svarīgi bija noskaidrot mūsu novada ģimenes ārstu redzējumu un iespējas atvērt praksi Staicelē. Diskusijas laikā domes darbinieki ziņoja par līdz šim paveikto – sarunām ar līdzšinējo ģimenes ārsti par darba turpināšanu, jaunu speciālistu meklēšanu, kopā ar aptiekas vadītāju tika risināts arī jautājums par iespējamām prakses telpām Staicelē, kā arī sniegts redzējums par pašvaldības iespējām šo jautājumu risināšanā. Novadā esošie ģimenes ārsti, noslodzes dēļ, nav gatavi jaunas prakses vietas izveidei Staicelē. Tika izrunāts jautājums par feldšerpunkta izveidi, kā viens no iespējamiem risinājumiem veselības pakalpojumu nodrošināšanai. Tikšanās laikā tika aktualizēts jautājums par dažādu veselības aprūpes speciālistu nepieciešamību un pieejamību novadā. Pašvaldība turpinās darbu pie jaunu speciālistu piesaistes, lai nākotnē spētu nodrošināt iedzīvotājiem primāro veselības aprūpi, kā arī strādās pie optimālākā risinājuma meklēšanas, lai nodrošinātu ģimenes ārsta prakses vietu Staicelē.

I. Brente Mieze (Alojas Sociālā dienesta vadītāja)