Aloja

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa VI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2019. gada 5.marta līdz 2019. gada 5.aprīlim
Projekta konkursa VI kārtā pieejams finansējums 482604,76 EUR
Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:
  1.Rīcība   Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana –265432,62 EUR
2.Rīcība Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana– 144781,43 EUR
3.Rīcība Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana–72390,71 EUR
Projektu īstenošanas termiņš: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv. Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv; Alojas novadā – Inga Možvillo, tālr. 26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv.