Alojas administrācija

Uzsāks Alojas novada Attīstības programmas 2020.-2027. gadam izstrādi

Alojas novada dome 2019. gada 28. maija domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.180 (prot.Nr.11 7#) ” Par Alojas novada Attīstības programmas 2020.- 2027. gadam izstrādes uzsākšanu”.  Ar lēmumu apstiprināts Attīstības programmas izstrādes darba uzdevums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem. Ar lēmumu un darba uzdevumu iespējams iepazīties Alojas novada novada mājas lapā sadaļā Attīstība/Attīstības programma, kur turpmāk tiks publicētas aktualitātes saistībā ar Attīstības programmas izstrādi un sagatavotie dokumenti.

Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veikt Alojas novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam izvērtēšanu un izstrādāt Alojas novada Attīstības programmu 2020.- 2027. gadam, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Uzsākot programmas izstrādi tiks sagatavots precizēts sabiedrības iesaistes un līdzdalības plāns, un tas tiks publicēts gan pašvaldības mājas lapā, gan informatīvajā izdevumā “Alojas Novada Vēstis”. 

Aicinām sekot līdzi informācijai par Attīstības programmas izstrādes procesu un iespējām piedalīties novada Attīstības programmas izstrādes darba grupās un publiskās apspriešanas pasākumos.