Aloja

LPS valde aicina Ministru kabinetu uzsākt saprātīgu diskusiju par administratīvi teritoriālo reformu

Otrdien, 13. augustā, notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēde, kurā pašvaldību priekšsēdētāji uzklausīja zinātnieku Dr. oec. Andra Miglava, Dr. geogr. Pētera Šķiņķa un Dr. oec. Māra Pūķa izstrādāto teritorijas attīstības pārvaldības reformas piedāvājumu, kas dienasgaismu ieraudzīja jūlijā.

Latvijas zinātnieki secinājuši, ka centralizēta un pa nozarēm organizēta valsts pārvalde Latvijā ir izrādījusies neefektīva. Proti, savā kontrolē paturot vairumu finansiālo un institucionālo resursu un funkciju, valsts nav izmantojusi vienu no efektīvas pārvaldības principiem – iespējami lielu atbildības daļu pārvirzīt uz reģioniem un pašvaldībām.

Tāpēc zinātnieki piedāvā veikt kompleksu teritorijas pārvaldības reformu, kas skartu gan pārvaldības struktūru, gan finanšu pārvaldību, gan arī teritoriālo organizāciju. Mērķis ir radīt efektīvu, tolerantu, mainīgos apstākļos adaptēties spējīgu, līdzatbildīgu Latvijas teritorijas attīstības pārvaldības sistēmu Latvijas reģionu attīstības kohēzijas veicināšanai un sabiedrības labklājības izaugsmei.

Klātesošie LPS Valdes locekļi uzsvēra, ka piedāvātais reformas modelis ir saprātīgs un balstīts datos un skaitļos pretstatā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūcespiedāvātajam administratīvi teritoriālās reformas (ATR) modelim. Līdz ar to pašvaldību priekšsēdētāji bija vienisprātis, ka ir jāuzsāk argumentēta diskusija ar Ministru kabinetu, lai rastu optimālāko reformas risinājumu, kas vērsts uz Latvijas attīstību, nevis vienkārši robežu grozīšanu.

Pašvaldību vadītāji arī bija vienisprātis, ka līdz šim realizētās VARAM diskusijas ar pašvaldību deputātiem bija formāls process ar nevēlēšanos patiesi izzināt pašvaldību viedokli. LPS Valde tās raksturoja kā informēšanu, nevis diskusiju, jo tikšanās reizēs lielākoties tā arī neizskanēja argumentētas atbildes par ATR ieguvumiem.

Līdz ar to LPS Valde konstatēja, ka ministra J. Pūces piedāvātais modelis līdzšinējo konsultāciju gaitā nav guvis pietiekamu atbalstu.

LPS Valde tālākajām diskusijām par pamatu rosināja ņemt zinātnieku izstrādāto teritoriālās pārvaldības modeli, diskusijās notiktu izvēle starp tieši vēlētiem vai vietējo pašvaldību deleģētiem apriņķu deputātiem, sarunas par sadarbību apriņķa mērogā starp pašvaldībām un valsts institūcijām, atbilstošu funkciju un finansējuma reformu. Vietējo pašvaldību turpmākās reformas kritēriji tad izrietētu no šīs diskusijas rezultāta.

Sēdes dalībnieki atbalstīja valsts attīstības virziena maiņu no centralizācijas uz decentralizāciju, uz katras pašvaldības un katra reģiona resursu pilnīgāku izmantošanu. Pašvaldību robežas nevar grozīt bez aprēķiniem, kā tas ietekmēs pārējās valstī uzsāktās reformas.

Zinātnieku prezentācija : https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Latvijas_teritorijas_attistibas_parvaldibas_reforma.pdf

Papildu informācija

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde vada LPS darbu LPS Domes starplaikos. Valde tiek veidota, ievērojot pārstāvniecību no visām novadu pašvaldībām un republikas pilsētu pašvaldībām, kā arī dažādiem valsts reģioniem. Valde sastāv no ne vairāk kā 17 locekļiem. Informācija par Valdes sastāvu: https://www.lps.lv/lv/par-lps/valde

Informāciju sagatavoja:

Ilze Rukute

Amats: Komunikācijas speciāliste

Tālrunis: +371-67508520

E-pasts: ilze.rukute@lps.lv