Aloja

Alojas novads atzīmē un sumina Valsts svētku 101. gadadienu

Aizvadītajā nedēļas nogalē visā Latvijā ar svinīgiem sarīkojumiem godāja un svinēja Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu. Arī Alojas novadā ar sirsnīgiem un patriotiskiem koncertiem atzīmēja Valsts svētkus, kā arī pateicās tiem novada iedzīvotājiem, kuri ar saviem darbiem cildina Latviju un savu novadu.

Svētku svinības atklāja 16. novembrī, Alojā. Alojas kultūras namā koncertprogrammas Džezā tikai saksofoni!ietvaros Alojas iedzīvotājus un viesus priecēja saksofonu kvartets Atomos, ar skaistiem vārdiem tika godināti brīvprātīgie Alojas novada jaunieši. Koncerta laikā ar svētku uzrunu, laba vēlējumiem klātesošos sveica Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Koncerta ietvaros tika sveikti jaunieši, šogad Alojā brīvprātīgo darbu veikuši 12 jaunieši, kopā nostrādājot 314 stundas, palīdzot tādos pasākumos kā Alojas novada Uzņēmēju diena, Alojas novada jauniešu diena, Lielā deju talka, Alojas novada sporta spēles, Alojas pilsētas svētki, Lieldienas Alojā, Alojas pļaušanas svētki. Pateicamies mūsu jauniešiem – Alisei Amandai Abendrotei, Amandai Saulājai, Dāvim Daniēlam Vildiņam, Janai Annai Lapšinai, Jānim Naurim Čukuram, Keitai Možvillo, Larisai Miķelei, Līgai Zlaugotnei, Martai Čukurei, Samantai Zlaugotnei, Sintijai Sīlei un Paulai Maksimovai. Pasākuma noslēgumā atnākušie cienājās ar svētku torti.

17. novembrī, Vilzēnu tautas namā, svētku koncertā Teic, kur zeme skaistākā uzstājās Vilzēnu tautas nama pašdarbības kolektīvi. Svētkus ieskandināja Lelde un Jānis Rolmaņi un koncerta viesus uzrunāja Alojas novada priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis un Dace Šķepeste. Arī šogad tika izsniegtas Braslavas pagasta pateicības – Ivetai Pēkšēnai par ilggadēju un godprātīgu darbu Braslavas pārvaldē, Jānim Saltumam par godprātīgu darbu Braslavas pagasta pārvaldē, Anitai Gūtmanei par nozīmīgu ieguldījumu piensaimniecības attīstības veicināšanā Braslavas pagastā, Lindai Neļķei par atbalstu Braslavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā, Kreišmaņu ģimenei par ģimenisko vērtību stiprināšanu un nesavtīgu ieguldījumu Braslavas pagasta iedzīvotāju labā, Ilzei un Alvaram Neļķēm par atbalstu Braslavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā, Normundam Šķepastam  par atbalstu Braslavas pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā, Broņislavam Lapkovskim par sirdsdarbu Braslavas muižas parka atpazīstamības veicināšanā, Igoram Kalniņam par sirsnīgo attieksmi un  ieguldījumu Braslavas pagasta iedzīvotāju labā, Astrai Špūlei par sabiedriskās dzīves veicināšanu, Jānim Gailītim par aktīvu līdzdalību un darbošanos Braslavas pagasta sabiedriskajā dzīvē.

 Arī Braslavas pagastā ir čakli un rosīgi jaunieši. Vilzēnos šogad brīvprātīgo darbu ir veikuši 7 jaunieši, kopā nostrādājot 340 stundas, palīdzot dažādos novada pasākumos, jaunieši darbojušies iestādēs – Alojas kultūras nams, Alojas bibliotēka, Alojas novada domes dienas centrs. Jaunieši, kuriem varam pateikties par neatlaidīgu un nesavtīgu darbu, ir – Andrejs Vaičuks, Krista Fiļipova, Kristiāna Seņkova, Kristers Vaivods, Lauma Aleksandra Auziņa, Undīne Jenča, Žanete Škarsta. Pasākuma noslēgumā visi baudīja vietējās – Rūtas Onofrijčukas brīnumgardo svētku torti.

17. novembra svētku koncertā savus vēlējumus teica Alojas novada pārstāvis Arvīds Ozols un Dace Tauriņa un svētkus ieskandināja Dravnieku ģimene no Rīgas. Puikules tautas namā sirsnīgā gaisotnē paldies teica Brīvzemnieku pagasta ļaudīm. Par ilggadēju darbu atzinību saņēma Puikules tautas nama kādreizējā vadītāja Maija Martinova un bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Zīles līdzšinējā vadītāja Dace Lapšāne.  Ilze Ozola par projekta īstenošanu tūrisma un atpūtas jomā, Arnolds Grebežniks par pagasta vārda popularizēšanu, Mareks Bašens par pagasta vārda daudzināšanu. Par panākumiem karatē sacensībās un pagasta popularizēšanu tika sumināts Mārcis Skrīvelis. Koncerta ietvaros pateicības un koncerta viesu aplausus saņēma septiņi jaunieši no Puikules un septiņi – Ozolmuižas, kopā nostrādājot 716 stundas. Jaunieši palīdzējuši un iesaistījušies dažādos pasākumos visā novadā. Darbojušies pie izstāžu veidošanas un veikuši citus vides labiekārtošanas darbus. Jaunieši, ar kuru darbiem varam lepoties, ir Deivids Mitrauskis, Elīna Dzelzīte, Ernests Melbārdis, Evita Jirgena, Jānis Ričards Rudzītis, Kitija Berga, Klāvs Renārs Rudzītis, Mariuss Voitešonoks, Markuss Melbārdis, Rihards Kalniņš, Paula Marta Kalniņa, Santa Žovnira, Toms Kokka. Mūsu novadā viens jaunietis ir arī uzstādījis rekordu un nostrādājis 238 brīvprātīgā darba stundas, varam priecāties un sirsnīgi pateikties Kristapam Kaliņam, kurš saņēmis arī pateicības dāvanu no SIA Aloja Starkelsen.

Valsts svētku vakarā, 18. novembrī, Staiceles kultūras namā, norisinājās koncerts Iededzies par Latviju. Koncertā muzicēja un atnākušos priecēja Alojas kultūras nama jauktais koris Ale, Staiceles mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – Alīse Gundega Saukuma (klavieres), Gunda Rozenberga (vijole), Una Prokopoviča (saksofons), Regnārs Nerips (klavieres). Staiceles pilsētas iedzīvotājus uzrunāja un Valsts svētkos sveica Alojas novada domes izpilddirektors Māris Beļaunieks, kā arī Staiceles pagasta pārvaldnieks Pēteris Kuzmenko.

Staicelē apbalvojumus un pateicības par nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un izcilu devumu Staiceles pilsētas un pagasta teritorijas attīstībā šogad saņēma šādas personas: Vizma Lūse par novada popularizēšanu ārpus Latvijas, iesaistoties un organizējot skolā Erasmus+ projektu Domāsim par mūsu nākotnes darba dzīvi, sekmīgu skolēnu sagatavošanu angļu valodas olimpiādēm, Anda Timermane par biedrības Latvijas mazpulki popularizēšanu un aktīvu iesaistīšanos darbā ar Staiceles un novada jauniešiem. Viesturs Titovs par aktīvu skolēnu pašpārvaldes vadīšanu, skolas pasākumu organizēšanu un atbildīgu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā Alojas novadā. Ruslans Andrejevs par izciliem sasniegumiem jauno pianistu konkursos, popularizējot savu dzimto pilsētu,  novadu un nesot Valsts vārdu pasaulē. Aira Rulle par ieguldījumu Latvijas valsts izglītībā un kultūrā. Inta Jurka par augstu profesionālo līmeni un aktīvo dalību visos pilsētas un novada rīkotajos pasākumos. Ārija Daugule  par augstu profesionālismu un radošumu, kuras projekts sienas gleznojums – akvārijs Caur Salacas upi bridu… ieguvis tūrisma objekta nozīmi ne tikai Staicelē, bet ārpus novada robežām. Didzis Strencis – pateicībā par ieguldījumu Staiceles pilsētas kultūrvides veidošanā. Indra Ustrisova par aktīvu dalību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā un ieguldījumu pilsētas kultūrvides veidošanā. Arnis Strazdiņš par atbalstu un ieguldīto darbu jauniešu kultūrvides veidošanā. Koncerta laikā pateicību saņēma arī Staiceles brīvprātīgie jaunieši – Amanda Jugāne, Andra Rozenberga, Ieva Reide, Krista Brente, Kristīne Usačeva, Meldra Zālamane, Regnārs Nerips, Viesturs Titovs, Zane Konstantinova, kuri brīvprātīgajā darbā kopā nostrādājuši 248 stundas. Svētku noslēgumā visi tika aicināti iedegt sveces pie Staiceles kultūras nama un kopā izgaismot valsts kontūru.

Informāciju sagatavoja: Regīna Grosa, Aira Lapkovska, Monta Meldere

Foto: I. Neimane, R.Grosa, E. Bērziņš