Aloja

Domes sēde nr. 2020-MT_20-1 darba kārtība 23.01.2020

ALOJAS NOVADA DOMES

SĒDE Nr. 2020-MT_20-1

23.01.2020, Jūras 13, Aloja

Darba kārtībā:

1.  Par 19.12.2019.Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu.

2.  Par Alojas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

3.  Alojas novada domes no Par pašvaldības budžeta finansēto  iestāžu un struktūrvienību amata vienības  un amatalgas ar  2020.gada  1.februāri.

4.  Par mēnešalgas noteikšanu Alojas novada domes priekšsēdētājam.

5.  Par mēnešalgas  noteikšanu Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

6.  Par Alojas novada domes komiteju priekšsēdētāju un deputātu atalgojuma apstiprināšanu.

7.  Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes priekšsēdētājam.

8.  Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.

9.  Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam saimnieciskajos jautājumos.

10.  Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes amatpersonām un darbiniekiem.

11.  Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu domes priekšsēdētājam.

12.  Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.

13.  Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu domes izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam saimnieciskajos jautājumos.

14.  Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amata vienībām.

15.  Par pabalsta pārrēķinu.

16.  Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.

17.  Par “Mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) sadalījumu starp pārvaldēm 2020. gadam”  apstiprināšanu.

18.  Par Alojas novada domes mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programmas 2020. – 2022. gadam apstiprināšanu.

19.  Par izmaiņām no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu amata vienību sarakstā Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”.

20.  Par izmaiņām no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu amata vienību sarakstā Alojas novada sporta skolai.

21.  Par sadarbības līguma “Par pašvaldības izglītības funkciju īstenošanu un finansēšanu” slēgšanu.

22.  Par sadarbības līguma par reģiona galvenās  bibliotēkas  funkciju veikšanu un finansēšanu slēgšanu.

23.  Par finansējuma piešķiršanu skolēnu sporta spēlēm un sporta pedagogu tālākizglītībai.

24.  Par Alojas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.

25.  Par finansējuma piešķiršanu  biedrībai “Ungurpils ezera saimnieks” ārkārtas situācijas novēršanai.

26.  Par Braslavas parka tējas namiņa remontu.

27.  Par siltumapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Staicelē, Lielā iela 7.

28.  Par Alojas novada domes 2019.gada 24.oktobra Saistošo noteikumu Nr.7 „ Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Alojas novadā”  precizēšanu.

29.  Par  Saistošo noteikumu Nr.3  “Grozījumi Alojas  novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

30.  Par nekustamā īpašuma Tilta zeme 2, Staicelē atsavināšanas uzsākšanu.

31.  Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 5A-5, Alojā atsavināšanas uzsākšanu.

32.  Par zemes īpašuma Zaļumnieki, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.

33.  Par nekustamā īpašuma Audēju iela 2-4, Staicelē atsavināšanas uzsākšanu.

34.  Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3-2, Alojā atsavināšanas uzsākšanu.

35.  Par nekustamā īpašuma Jaunnikšas, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.

36.  Par nekustamā īpašuma Katlumāja, Brīvzemnieku pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.

37.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Mačkalni, Staiceles pagastā.

38.  Par  nekustamā īpašuma  Rīgas iela 5A-4, Alojā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

39.  Par  nekustamā īpašuma  Rīgas iela 5A-1, Alojā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

40.  Par nekustamā īpašuma Kalnāres 10, Braslavas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

41.  Par zemes nomu.

42.  Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.