Aloja

Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru

SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2019.gada 5.decembrī ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2020.gada 5.janvāra ir EUR 66.79 par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2020.gada 5.janvāra Alojas novada pašvaldībā būs EUR 19.50 (neieskaitot PVN), ko veido:

  1. pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu EUR 10.82 apmērā;
  2. norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe” attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu, ievērojot masas un tilpuma pārrēķina koeficientu, EUR 8.68 apmērā.

Vienlaikus darām zināmu, ka, saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likmes apmērā par atkritumu apglabāšanu no EUR 43,00 uz EUR 50,00 par tonnu, kā arī izmaiņām atkritumu pieņemšanas maksas apmērā poligonā “Daibe” no 2020.gada 1.janvāra, maksa par jauktu būvniecības atkritumu savākšanu no mājsaimniecībām būs EUR 37.89 apmērā par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Finanšu daļas vadītāju – izpilddirektori Ievu Barutinu, e-pasts: ieva.barutina@zaao.lv, tālr. 64281250.