Alojas administrācija

Domes sēdes darba kārtība – 27.02.2020.

Domes sēde notiks 27. februārī, plkst. 10.00, Jūras ielā 13.

Darba kārtībā:

1.  Par 23.01.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu.

2.  Par  pašvaldību  savstarpējiem norēķiniem  par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā.

3.  Par Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2020.gada 1.martu.

4.  Par Ozolmuižas pamatskolas likvidāciju.

5.  Par iepirkumu plāna 2020. gadam apstiprināšanu.

6.  Par grozījumiem 2018. gada 12. decembra Būvuzraudzības līgumā Nr. 5-28-5/18/651.

7.  Par sadarbības līgumu slēgšanu ar Limbažu novada pašvaldību.

8.  Par Alojas novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu.

9.  Par līdzfinansējumu  Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai projekta īstenošanai.

10.  Par finansējuma piešķiršanu caurtekas maiņai Alojas pagastā.

11.  Par  nekustamā īpašuma  Rīgas iela 24-4, Alojā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

12.  Par  nekustamā īpašuma  Lazdas 19, Vilzēnos nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

13.  Par  nekustamā īpašuma –Mauriņi 2, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās cenas  apstiprināšanu.

14.  Par  nekustamo īpašumu nosacītās cenas  apstiprināšanu.

15.  Par nekustamā īpašuma Cepļu iela 5-12, Staicelē atsavināšanas uzsākšanu.

16.  Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa māja otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17.  Par nekustamā īpašuma Lielā iela 31-2, Staicelē nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

18.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Pārupes, Alojas pagastā, Alojas novadā.

19.  Par īpašuma tiesību atjaunošanu A.P.

20.  Par nekustamā īpašuma “Priedītes”, Alojas pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.

21.  Par nekustamā īpašuma Ūdens tornis, Brīvzemnieku pagastā novērtēšanu.

22.  Par nekustamā īpašuma Valmiera iela 6, Alojā novērtēšanu.

23.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

24.  Par zemes nomu.

25.  Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

26.  Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

27.  Par apdzīvojamās platības izīrēšanu.