Aloja

Nolemts likvidēt Ozolmuižas pamatskolu

Ozolmuižas pamatskola īsteno sekojošas izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111), pamatizglītības programma (kods 21011111), speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)

2019./2020. m.g.  Valsts izglītības informācijas sistēmā uz 01.09.2019 ir reģistrēti 38 skolēni, kuri apgūst pamatizglītības programmas un 6 bērni, kas apgūst pirmsskolas izglītību. Mācības notiek apvienotajās klasēs, ir pieci klašu komplekti: 1., 4. klase (6 skolēni); 2., 3. klase (7 skolēni); 5., 8. klase (10 skolēni); 7. klase (9 skolēni); 9. klase (6 skolēni). No Alojas novada skolā mācās 27 skolēni, no Kocēnu novada – 4, bet no citiem novadiem – 7. Pirmsskolas grupā visi 6 bērni ir no mūsu novada. Diemžēl skolēnu skaitam Ozolmuižas pamatskolā ar katru gadu ir tendence sarukt. Vērtējot demogrāfisko situāciju, tuvāko gadu prognozes neliecina, ka skolēnu varētu pieaugt.

Skolā strādā 21 pedagoģiskais darbinieks un 10 tehniskie darbinieki. Tā kā lielākā daļa pedagogu skolā strādā blakusdarbā, tad viņiem praktiski nav iespējas kvalitatīvi iesaistīties skolas metodiskajā darbā, kopīgajā mācību procesa plānošanā, kas ir pamats jaunā izglītības satura ieviešanā.

Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms 2019. gadā Ozolmuižas pamatskolas pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām bija 77 112 EUR. No minētās mērķdotācijas tika apmaksātas 5,975 pedagogu darba likmes. No pašvaldības šim mērķim tika izlietoti 7 277 EUR, apmaksājot 5,945 likmes, tāpat no pašvaldības budžeta tika segts tehnisko darbinieku atalgojums 72 414 EUR un ar skolas uzturēšanu saistītie izdevumi. 

Izskatot jautājumu par Ozolmuižas pamatskolas pastāvēšanas iespējām, tika vērtēta ne tikai skolēnu skaita nepietiekamība un finansiālais ieguldījumus, bet galvenokārt skolas iespējas nodrošināt pilnvērtīgu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu mācību procesu – cik lielas iespējas katram bērnam, mācoties apvienotajā klasē, apgūt noteiktu programmu tam maksimāli paredzētajā laikā, saņemot nepieciešamo pedagoga atbalstu, kādas iespējas veselīgai konkurencei, sociālo prasmju attīstīšanai,  kādas iespējas nodrošināt visu  nepieciešamo specifisko atbalstu pilnā apjomā bērniem ar speciālajām vajadzībām.  Skolas slēgšana laukos ir smags lēmums, taču tā ir realitāte, kas jāpieņem, ja nav iespējas nodrošināt bērniem konkurētspējīgu izglītību.

Domājot par iespējamajām Ozolmuižas pamatskolas audzēkņu turpmākajām mācību gaitām, pašvaldība kā labāko risinājumu pirmsskolas  izglītības programmas nodrošināšanai saskata iespēju bērniem nodrošināt transportu un pavadošo personu nokļūšanai Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos, kas atrodas 10 km attālumā. Pamatizglītības programmas un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem turpināšanas iespējas pašvaldība saskata Alojas Ausekļa vidusskolā, nokļūšanai skolā nodrošinot transportu, bet kā labāko un piemērotāko risinājumu bērniem, kas apgūst speciālā pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, – mācības Limbažu novada speciālajā pamatskolā, kurā ir gan atbilstoša infrastruktūra, gan nodrošināts nepieciešamais atbalsta personāls.  Kā alternatīva minētās programmas bērniem ir iespēja mācības turpināt Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā. Par iespējamajiem atbalsta risinājumiem šo bērnu nokļūšanai izglītības iestādē pašvaldība precīzāk varēs lemt, kad būs informācija par vecāku izvēli savu bērnu tālākajai izglītības ieguvei.

Alojas novada Dome 27. februāra sēdē pieņēma lēmumu par Ozolmuižas pamatskolas likvidāciju ar 2020. gada 1. septembri. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam, lēmums par Ozolmuižas pamatskolas likvidāciju ir nosūtīts Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai.

Domājot par Ozolmuižas iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu nodrošināšanu pēc skolas likvidācijas, ar minēto lēmumu izpilddirektoram ir uzdots sastādīt skolas likvidācijas procesa grafiku, tajā iekļaujot šos jautājumus. Tāpat pašvaldība risinās jautājumus par Ozolmuižas pils un citu ēku izmantošanas iespējām.

Informāciju sagatavoja:

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

Ilze Kapmale