Aloja

Domes sēde notiks 26. martā

ALOJAS NOVADA DOMES

SĒDE Nr. 2020-MT_20-3

26.03.2020 plkst. 10.00 Jūras 13, Aloja

Darba kārtībā:

1.  Par Alojas novada pašvaldības Attīstības programmas 2013. – 2021. gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.

2.  Par projektu konkursa izsludināšanu nevalstiskajām organizācijām.

3.  Par nolikuma „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” apstiprināšanu.

4.  Par Alojas novada domes konkursa „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” īstenošanu 2020.gadā.

5.  Par Staiceles pilsētas   bibliotēkas attīstības plāna 2020.-2025.gadam apstiprināšanu.

6.  Par Staiceles pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.

7.  Par Alojas pilsētas   bibliotēkas attīstības plāna 2020.-2025.gadam apstiprināšanu.

8.  Par telpu nomas maksas izcenojumu apstiprināšanu Puikules tautas nama telpām.

9.  Par telpu nomas maksas izcenojumu apstiprināšanu Brīvzemnieku pagasta pārvaldes zālei.

10.  Par Alojas Ausekļa vidusskolas telpu nomas izcenojuma noteikšanu.

11.  Par licences izsniegšanu IK “MaHa”.

12.  Par Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis”  un Alojas novada vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupu darba grafiku 2020. gada vasaras periodā.

13.  Par finansējuma piešķiršanu Moto klubam “Aloja” Latvijas čempionāta posma organizēšanai.

14.  Par dalību Valsts Zivju fonda projektu konkursā zivju resursu aizsardzības pasākumiem.

15.  Par finansējuma piešķiršanu Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīzei.

16.  Par ēkas  nomu Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagastā.

17.  Par nedzīvojamās telpas  nomas tiesību izsoles noteikumiem.

18.  Par pilnvarojuma izsniegšanu.

19.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Kaucīši, Staiceles pagastā.

20.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Māliņi, Alojas pagastā.

21.  Par zemes īpašuma Selgas, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.

22.  Par nekustamā īpašuma Sunīši, Alojas pagastā sadalīšanu.

23.  Par nekustamā īpašuma Ramukas, Staiceles pagastā sadalīšanu.

24.  Par nekustamā īpašuma Jaunmurīši, Alojas pagastā sadalīšanu.

25.  Par nekustamā īpašuma Katlumāja, Brīvzemnieku pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles noteikumu apstiprināšanu.

26.  Par nekustamā īpašumua Kalnāres 10, Braslavas pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.

27.  Par  nekustamā īpašuma –Jaunnikšas, Alojas  pagastā, nosacītās cenas  apstiprināšanu.

28.  Par Alojas novada pašvaldības īpašuma ieguldīšanu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss” pamatkapitālā.

29.  Par pirmpirkuma tiesībām.

30.  Par nekustamo īpašumu “Jaunšķepasti”, Alojas pagastā.

31.  Par cirsmas meža saimniecībā “Mežrozītes”, Alojas pagastā atsavināšanu.

32.  Par nekustamā īpašuma Priedes-14, Ozolmuižā atsavināšanas uzsākšanu.

33.  Par nekustamā īpašuma Baloži, Braslavas pagastā sadalīšanu.

34.  Par nekustamo īpašumu Jaunozoliņi, Alojas pagastā.

35.  Par zemes nomu.

36.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda dzēšanu fizisko personu nāves gadījumā.

37.  Par nekustamā īpašuma nodokļu  un nokavējuma naudas dzēšanu.

38.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.

39.  Par debitoru parādu norakstīšanu ( zemes noma).

40.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

41.  Par Kalēju ielas posma atjaunošanu Staicelē.

42.  Par būvprojektu izstrādi apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā un Kalēju ielā, Alojā.

43.  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

44.  Par Sociālā statusa dzīvoklim atcelšanu un jauna īres līguma noslēgšanu

45.  Par grozījumiem Alojas novada domes 2013.gada 27.februāra lēmumā Nr.46 (protokols Nr.5 19#) “Par apstādījumu aizsardzības komisijas izveidošanu”.

46.  Par grozījumiem Alojas novada domes 2018.gada 26.jūnija  lēmumā Nr.269  (protokols Nr.12 13#) Par interešu izglītības pulciņu programmu, tautas mākslas kolektīvu un amatiermākslas  kolektīvu darbības izvērtēšanas un valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisisjas sastāvā.

47.  Par aizņēmumu no LR Valsts kases projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide Alojas novadā” īstenošanai.

48.  Par saskaņojuma sniegšanu nekustamā īpašuma atsavināšanai..

49.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu

50.  Par  Saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Alojas  novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.