Alojas administrācija

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā

Alojas novada dome 2020. gada Valsts zivju fonda projektu konkursā ir iesniegusi četrus projektu pieteikumus un saņēmusi atbalstu  trīs projektu īstenošanai. Ceturtais projekta pieteikums “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā” par nakts redzamības kameru iegādi un uzstādīšanu, tiks vērtēts Zivju fonda padomes sēdēs 28. un 29. aprīlī.

Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā

Zemkopība ministrija 2020. gada 17. aprīļa sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zveju tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Salacas upe ir viena no lašu dabiskā nārsta upēm Latvijā un tās baseina mazajām upēm ir svarīga nozīme taimiņu resursu atražošanā. Alojas novada dome vēlas piedalīties taimiņu resursu atražošanā Salacas upē, lai veicinātu licencētās makšķerēšanas attīstību arī turpmāk, kā arī tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu novadā.

Projekta ietvaros Salacas baseinā tiks ielaisti 4177 taimiņu smolti.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2020. gada septembrim ieskaitot.

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 8605 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 7744,50 EUR.

Vimbu resursu papildināšana Salacas upes baseinā

Zemkopība ministrija 2020. gada 24. un 25. marta sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Vimbu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zveju tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Salacas upe vēsturiski ik gadu ir piesaistījusi interesentus vimbu makšķerēšanai, tradicionāli ir kļuvuši ikgadējie Vimbu svētki Staicelē, taču šobrīd interesentu skaits sarūk, iespējams līdz ar to, ka zivju skaits ir krietni samazinājies (vimbu lomi paliek aizvien mazāki). Tāpat  arī nav informācijas par šo zivju dabīgo atražošanos, tāpēc Alojas novada dome ar šī projekta palīdzību vēlas piedalīties vimbu resursu atražošanā Salacas upē, kas veicinātu licencētās makšķerēšanas attīstību arī turpmāk, kā arī tūrismu un brīvā laika pavadīšanas dažādošanu novadā. 

Projekta ietvaros Salacas baseinā tiks ielaisti 40 000 vimbu mazuļi.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2020. gada augustam ieskaitot.

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 6000 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 5400 EUR.

Zivju migrācijas ceļu tīrīšana – sanesumu izvākšana virs Staiceles papīrfabrikas aizsprosta Salacas upē Alojas novadā

Zemkopība ministrija 2020. gada 24. un 25. marta sēdē apstiprināja Alojas novada domes projekta pieteikumu “Zivju migrācijas ceļu tīrīšana – sanesumu izvākšana virs Staiceles papīrfabrikas aizsprosta Salacas upē Alojas novadā” Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zveju tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Projekta ietvaros paredzēta zivju migrācijas ceļu starp barošanās vietām jūrā un nārsta vietām saldūdeņos sakārtošana – sanesumu iztīrīšana pirms Staiceles papīrfabrikas aizsprosta, antropogēnā piesārņojuma izvākšana, kā arī atbilstošs projekta īstenošanas vietas situācijas izvērtējums pirms darbu uzsākšanas. Izvērtējums tiks veikts atbilstoši zinātniskā institūta “BIOR” noteiktajai metodikai un norādījumiem – divos parauglaukumos lejpus un divos parauglaukumos augšpus Staiceles. Pirms darbu uzsākšanas tiks iesniegts iesniegums un saņemti tehniskie noteikumi Valsts vides dienestā.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2020. gada septembrim ieskaitot.

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas plānotas 12 900 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 11 610 EUR.

Informāciju sagatavoja: Attīstības nodaļas vadītāja Jana Mošura