Alojas administrācija

Alojas novada domes sēdes (28.05.2020.) darba kārtība

Alojas novada domes sēde norisināsies 28.05.2020., plkst. 10:00, Jūras 13, Alojā.

Darba kārtībā:

1.  Par 30.04.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu.

2.  Par 2019. gada bilances kopsummas apstiprināšanu.

3.  Par 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

4.  Par dalību Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursā “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

5.  Par ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028 grozījumu iesniegšanu un projekta turpināšanu.

6.  Par finansējuma piešķiršanu primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanai Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksei.

7.  Par finansējuma piešķiršanu Lielās ielas māju Nr. 20, 22, 24 un 34, Staicelē esošo tualešu atjaunošanu.

8.  Par pašvaldības ēkas Ausekļa ielā 3a, Alojā pieslēgšanu Alojas pilsētas ūdensvada un  kanalizācijas sistēmai.

9.  Par finansējuma piešķiršanu grupas telpu remontam PII “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos.

10.  Par finansējuma piešķiršanu Alojas Ausekļa vidusskolai mēbeļu un aprīkojuma iegādei.

11.  Par dalību Latvijas Muzeju biedrībā.

12.  Par  nekustamā īpašuma Kalnāres 10, Braslavas pagastā izsoles rezultāta apstiprināšanu.

13.  Par  nekustamā īpašuma Katlumāja, Brīvzemnieku pagastā izsoles rezultāta apstiprināšanu.

14.  Par nedzīvojamās ēkas – šķūņa, Ozolmuižā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

15.  Par nekustamā īpašuma – “Ozolu lauksaimniecības skola”, Ozolmuižā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

16.  Par nekustamā īpašuma Lielā iela 31-2, Staicelē otrās  izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17.  Par nekustamā īpašuma “Kļavas”, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.

18.  Par nekustamā īpašuma “Kalnāres”-5, Braslavas pagastā  atsavināšanas uzsākšanu.

19.  Par nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 2, Alojā.

20.  Par nekustamo īpašumu ieguldīšanu pamatkapitālā.

21.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Zelteri, Alojas pagastā.

22.  Par zemes vienību apvienošanu Alojas pagastā.

23.  Par zemes nomu.

24.  Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

25.  Par  grozījumiem 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.52 (protokols Nr.5 3#)  “Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2020.gada 1.martu”.

26.  Par izmaiņām no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu amata vienību sarakstā Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”.

27.  Par Alojas novada domes izpilddirektora atbrīvošanu no amata.