Aloja

Domes sēdes darba kārtība (26/06/2020)

Alojas novada domes jūnija sēde notiks 26.06.2020., plkst. 10.00, Jūras ielā 13, Alojā.

Darba kārtībā:

1.  Par 28.05.2020.Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu;

2.  Par Alojas novada domes 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu;

3.  Par Alojas novada domes 2019. gada budžeta izpildi;

4.  Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Par grozījumiem Alojas novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu;

5.  Par Alojas novada domes struktūras (iestāžu un struktūrvienību) reorganizāciju;

6.  Par  grozījumiem 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.52 (protokols Nr.5 3#)  “Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2020.gada 1.martu”;

7.  Par  Saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Alojas  novada domes 2019.gada 28.maija  Saistošajos noteikumos Nr.2  “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” apstiprināšanu;

8.  Par  Saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Alojas  novada domes 2019.gada 28.maija  Saistošajos noteikumos Nr.3  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alojas novadā” apstiprināšanu;

9.  Par  Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Alojas  novada domes 2015.gada 28.oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 19  “Par Alojas novada simboliku” apstiprināšanu;

10.  Par  Saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Alojas  novada domes 2010.gada 20.oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 20  “Alojas novada teritorijā esošo kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi”” apstiprināšanu;

11.  Par Saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Alojas novada domes 2015. gada 26. jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 14 “Alojas novada domes bērnu rotaļu laukumu kārtības noteikumi” apstiprināšanu;

12.  Par  Saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Alojas  novada domes 2019.gada 24.oktobra  Saistošajos noteikumos Nr.7  “Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Alojas novadā” apstiprināšanu;

13.  Par  Saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Alojas  novada domes 2010.gada 17.marta  Saistošajos noteikumos Nr.10  “Par rakšanas darbu veikšanu Alojas novadā” apstiprināšanu;

14.  Par  Saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Alojas  novada domes 2010.gada 17. februāra Saistošajos noteikumos Nr.6 “„Noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  Alojas novadā”  apstiprināšanu;

15.  Par  Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Alojas  novada domes 2015.gada 26.jūnija  Saistošajos noteikumos Nr.15  “Alojas pilsētas skeitparka un atklātā trenažieru laukuma kārtības noteikumi” apstiprināšanu;

16.  Par  Saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Alojas  novada domes 2015.gada 29.maija  Saistošajos noteikumos Nr.13  “Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā” apstiprināšanu;

17.  Par izmaiņām Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkas Nolikumā;

18.  Par  Puikules kopienas centra “Puikules muiža”  nosaukuma maiņu un Nolikuma apstiprināšanu;

19.  Paar amatvienības izveidošanu Alojas novada domes  iestādē – “Brīvzemnieku pagasta kopienas centrs”;

20.  Par būvuzraudzību ģimenes ārsta kabineta atjaunošanas darbiem un pandusa izbūvei;

21.  Par finansējuma piešķiršanu Alojas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā;

22.  Par finansējuma piešķiršanu būvuzraudzības telpu grupas lietošanas mērķa maiņai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmskolas izglītības grupām Puikulē;

23.  Par pamatlīdzekļa- motorzāģa iegādi;

24.  Par finansējuma piešķiršanu asfalta seguma atjaunošanai Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā;

25.  Par finansējuma piešķiršanu projekta izstrādei administratīvās ēkas un kultūras nama apkures sistēmas pārbūvei Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;

26.  Par Alojas novada domes dalību Nodarbinātības Valsts Aģentūras pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”;

27.  Par finansējuma piešķiršanu logu nomaiņai Braslavas bibliotēkā;

28.  Par Braslavas pagasta ceļu remontu;

29.  Par līguma slēgšanu ar SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele” par sporta laukumu izmantošanu;

30.  Par “Alojas novada sporta spēļu – 2020” nolikuma apstiprināšanu;

31.  Par “Atklātais Alojas novada čempionāts 2020 pludmales volejbolā” nolikuma apstiprināšanu;

32.  Par Alojas novada jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu;

33.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu;

34.  Par nekustamā īpašuma nodokļu  un nokavējuma naudas dzēšanu;

35.  Par  nekustamā īpašuma Audēju iela 2-4,Staicelē nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu;

36.  Par  nekustamā īpašuma Cepļu iela 5-12, Staicelē nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu;

37.  Par  nekustamā īpašuma Kapkalni, Brīvzemnieku pagastā izsoles rezultāta apstiprināšanu;

38.  Par grozījumiem 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.588 (protokols Nr.22 31#) “Par pārstāvju deleģēšanu darbībai Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē”’;

39.  Par nekustamā īpašuma Lielā iela 49B, Staicelē  iegādi;

40.  Par nekustamā īpašuma Ozolmuižas pils iznomāšanu;

41.  Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3-2, Alojā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu;

42.  Par nekustamā īpašuma Kalneglītes, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu;

43.  Par nekustamā īpašuma Kļavas -3, Braslavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu;

44.  Par nekustamā īpašuma “Lazdas”, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu;

45.  Par nekustamā īpašuma Matīši 1, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu;

46.  Par nekustamā īpašuma Vecskultes 2, Braslavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu;

47.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma -“Dzelzceļa māja” Brīvzemnieku pagastā, izsoles atzīšanu par nenotikušu;

48.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagastā;

49.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Rīgas ielā 1A, Alojā;

50.  Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā;

51.  Par nekustamā īpašuma Jaunšķepasti, Alojas pagastā sadalīšanu;

52.  Par zemes vienības atdalīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā;

53.  Par kustamās mantas  atsavināšanu;

54.  Par nekustamā īpašuma “Ābeles”-1, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā nedzīvojamo  telpu nomu;

55.  Par zemes Melderīši Ārzemnieki, Alojas pagastā neiznomāšanu;

56.  Par zemes nomu;

57.  Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

58.  Par izslēgšanu no Alojas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā;