Aloja

Alojas novada domes sēdes darba kārtība (27/08/2020)

Alojas novada Domes sēde norisināsies 27. augustā, plkst. 10:00, Jūras ielā 13 (Alojas kultūras nama lielajā zālē).

Darba kārtībā:

 • Par budžeta izpildi.
 • Par tehnisko ierīču iegādi Staiceles pamatskolai.
 • Par velkmes skapi Staiceles pamatskolai.
 • Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pamatskolas grīdas remontam.
 • Par  Vilzēnu tautas nama zāles un skatuves remontu.
 • Par motorzāģa  iegādi.
 • Par krūmgrieža  iegādi.
 • Par augstspiediena mazgātāja  iegādi.
 • Par sadarbību Limbažu novada attīstības programmas izstrādē.
 • Par aizņēmumu no LR Valsts kases investīciju projekta “Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā”.
 • Par publiskās un privātās partnerības iespēju izmantošanu Alojas novada ielu apgaismojuma sistēmas modernizēšanā.
 • Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3-2, Alojā izsoles rezultāta apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma Lielā iela 31-2, Staicelē izsoles rezultāta apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma Kalneglītes, Alojas pagastā nosacītās cenas  apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma Matīši 1, Alojas pagastā nosacītās cenas  apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma Zemzari, Alojas pagastā nosacītās cenas  apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma – “Priedes”-14, Ozolmuižā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Zaļumnieki”, Brīvzemnieku pagastā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 • Par īpašuma tiesību atjaunošanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Ābeles”-3, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Ābeles 8, Puikulē atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 5-3, Alojā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Bokardi-1”, Alojas pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu..
 • Par nekustamā īpašuma “Lielnoras”, Staiceles pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Menči”, Staiceles pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Vecridus”, Staiceles pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Druvēni-1”, Alojas pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Mežbroči”, Braslavas pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
 • Par nekustamā īpašuma – “Ozolmuižas pils”, Brīvzemnieku pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumiem.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Bērziņi, Brīvzemnieku pagastā.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Sprīdīši, Alojas pagastā.
 • Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 • Par pilnvarojuma izsniegšanu.
 • Par zemes vienības Rūķi, Staiceles pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 • Par zemes vienības Starp Nākotnes un Stacijas ielu sadalīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 • Par automašīnas Chevrolet Lacetti izsoles atzīšanu par nenotikušu un norakstīšanu.
 • Par zemes nomu.
 • Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
 • Par līguma slēgšanu ar SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele” par sporta laukumu izmantošanu.
 • Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 • Par  Saistošo noteikumu “Grozījumi Alojas  novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 • Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 • Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 • Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 • Par dienesta statusa dzīvoklim noteikšanu un izīrēšanu  izīrēšanu.
 • Par Alojas novada pašvaldības dzīvokļu maiņu.
 • Par mācību procesa organizēšanu  Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēs  2020. /2021.mācību gadā.
 • Par grozījumiem Alojas novada domes 2018.gada 26.jūnija  lēmumā Nr.269  (protokols Nr.12 13#) Par interešu izglītības pulciņu programmu, tautas mākslas kolektīvu un amatiermākslas  kolektīvu darbības izvērtēšanas un valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā