Aloja

Arī Brīvzemnieku pagastā atjaunots grants ceļš

Alojas novada dome jau iepriekšējā gadā ļoti aktīvi investēja grants ceļu atjaunošanā, projekta “Alojas novada grants ceļu pārbūve” ELFLA finansētā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pērn tika atjaunoti 8 posmi uz Alojas novada grants ceļiem un šogad tika pabeigts 9.ceļš 48C15 “Silnieki-Jaunpuriņi” no km  0,0 līdz km 0,88, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā.

SIA “Limbažu ceļi” atbildīgais būvdarbu vadītājs Ziedonis Kalniņš gan uzsver, ka šo īsti nevar saukt par grants ceļa pārbūvi, jo iepriekš ceļa seguma praktiski nebija nekāda, līdz ar to nācies ceļu izbūvēt no jauna.

Projekta izmaksas ir 111 672,18 EUR. Projekta īstenošanai saņemts Valsts kases aizdevums. Pabeidzot projektu, pašvaldībai būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 100 504,96 EUR apmērā.

Alojas novada dome atgādina un lūdz iedzīvotājus pārvietoties pa ceļu ar apdomu, nebojājot ceļa nomales, izvēlēties ceļam atbilstošu braukšanas stilu un ātrumu, kā arī neizbērt akmeņu kaudzes tikko iztīrītajos grāvjos. Būsim saudzīgi pret pašvaldības iegūldītajām investīcijām infrastruktūrā!

Sagatavoja: Projektu vadītāja A.Miškovska