Aloja

Domes sēdes (24/09/2020) darba kārtība

Š. g. 24. septembrī, plkst. 10.00, Jūras ielā 13 (Alojas kultūras nama lielajā zālē) notiks Alojas novada domes sēde.

Darba kārtībā:

 • Par 27.08.2020.Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu.
 • Par Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs “SALA”  vadītāja apstiprināšanu amatā.
 • Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
 • Par pašvaldības budžeta finansēto Alojas novada izglītības iestāžu pedagogu amatu vienību apstiprināšanu.
 • Par Alojas novada izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu.
 • Par  grozījumiem 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.52 (protokols Nr.5 3#)  “Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2020.gada 1.martu”.
 • Par grozījumiem 2020.gada 26.jūnija Būvdarbu līgumā Nr. 5-28-5/20/251.
 • Par finansējuma piešķiršanu Rozēnu–Staiceles evaņģēliski luteriskās  draudzes kapličas ēkas, Lielā  ielā 49a, Staicelē tehniskās inventarizācijas veikšanai.
 • Par grozījumiem Alojas novada domes Attīstības nodaļas nolikumā.
 • Par Alojas pilsētas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra “SALA” nolikuma apstiprināšanu.
 • Par pieslēguma izbūvi pilsētas kanalizācijas tīklam Alojas Mūzikas un mākslas skolas ēkai.
 • Par ceļu krustojuma un autobusa pieturu apgaismojuma izbūvi Urgā, Braslavas pagastā.
 • Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Lielā skolas ēkai Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novadā” ekspertīzes veikšanai.
 • Par projekta izmaiņu sagatavošanu Lielā skolas ēkai Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novadā.
 • Par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcijai Ausekļa un Kalēju ielās, Alojā, Alojas novadā.
 • Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Alojas novada administratīvajā teritorijā esošajā Salacas upes posmā – Salaca II.
 • Par zemes īpašuma Imantas 1, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 5A-2, Alojā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Annas, Braslavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 6-17, Alojā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Šalkas -27, Ozolmuižā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Purleimaņi, Brīvzemnieku pagastā.
 • Par nekustamā īpašuma Nākotnes 3, Braslavas pagastā sadalīšanu un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 • Par nekustamā īpašuma  Ozolmuižas pils, Brīvzemnieku pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Degumi, Alojas pagastā.
 • Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 5, Alojā iznomāšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Desas, Alojas pagastā sadalīšanu.
 • Par platības precizēšanu.
 • Par zemes nomu.
 • Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 • Par Alojas novada domes 2021. gada budžeta sastādīšanas grafika apstiprināšanu.
 • Par izslēgšanu no Alojas novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 • Par saskaņojumu nekustamā īpašumu “Ozolu lauksaimniecības skola”, Ozolmuižā nodošanu apakšnomā.
 • Par atklāta konkursa “Kokskaidu granulu piegādi Alojas novada domes iestādēm” rezultātu apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 1C, Alojā nosacītās cenas apstiprināšanu.