Aloja

Piešķirti aizdevumi pašvaldības investīciju projektiem

No maija ir pieejami valsts aizdevumi pašvaldību investīciju projektiem, kuru mērķis ir mazināt un novērt ārkārtējās situācijas ietekmi saistībā ar Covid-19 izplatību.  Ir noteikts, ka projektiem jābūt augstas gatavības, būvdarbi jāuzsāk līdz šī gada 31. decembrim un tie jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī jāatbilst citiem kritērijiem.

Ministru kabinets ir lēmis par  aizdevumu piešķiršanu abiem līdz šim iesniegtajiem Alojas novada domes investīciju projektiem:

  • Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē;
  • Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā.

Iegūstot 90 704 eiro kredītu, dome īstenos Jūras un Baznīcas ielas krustojuma remontu Alojā. Tiks atjaunots nolietotais asfalta segums, uzlabota braukšanas trajektorija, sakārtota lietus ūdeņu novadīšanas sistēma. Projektā iekļauta arī gājēju ietves sakārtošana, kurai tiks uzklāts betona bruģis. Ir noslēgts līgums ar SIA “Limbažu ceļi” par kopējo summu 120 939,50 eiro. Darbi tiks uzsākti un pabeigti 2020. gadā.

Šogad no valsts aizņemoties 147 000 un nākamgad 103 000 eiro, ir atbalstīta Alojas novada domes iecere pārcelt pirmskolas izglītības iestādes “Auseklītis” Puikules filiāli no Puikules muižas uz “Sabiedrisko ēku”, pielāgojot atsevišķu ēkas korpusu bērnudārza grupām. Šāda iecere saņēmusi pozitīvu atzinumu arī no kontrolējošajām institūcijām. Projekta ietvaros notiks telpu pārbūve un apkārtnes labiekārtošana.

2018. gada februārī Alojas novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Būvdizains” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Būvprojekts izstrādāts un dokumentācija apkopota BIS sistēmā. Būvuzraudzību veiks SIA “Warss +”.

Pārbūvei ir izraudzīta firma “REA būve” par kopējo summu 196 334,01 eiro. Līgumu plānots slēgt šonedēļ.

Sagatavoja: Alojas novada domes attīstības nodaļas vadītāja Jana Mošura