Aloja

Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju aizsardzībai no plūdu draudiem atjaunota ūdensnoteka Jogla

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), ieguldot Eiropas Reģionālā un attīstība fonda (ERAF) līdzekļus, ir pabeigusi valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla atjaunošanu.

Joglas atjaunošana ir būtiska Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagastu aizsardzībai no plūdu draudiem, tādējādi palielinot pagastu iedzīvotāju drošību, veicinot uzņēmējdarbības attīstību teritorijā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Joglas ūdensnoteka no applūšanas pasargās Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagasta teritorijas 230 ha platībā, samazinot plūdu draudus aptuveni simts Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagasta iedzīvotājiem.

Īstenojot projektu, ir palielinājusies dabas teritorijas vērtība, pievilcīgums un produktīva izmantošana, līdz ar to uzņēmēji Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagastu teritorijā esošās lauksaimniecības un meža zemes varēs pilnvērtīgāk izmantot.

Valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla būvēta laika posmā no 1965. līdz 1982. gadam. Ūdensnotekas vairāk nekā 50 gadu ekspluatācijas laikā nebija veikti būtiski tās atjaunošanas darbi. Projekta īstenošanas rezultātā valsts nozīmes ūdensnoteka Jogla atjaunota 22,19 km garumā, tai skaitā ir izrakta grunts 90,6 tūkstoši m3 apjomā un izlīdzināta izraktā grunts 61,6 tūkstoši m3 apjomā, veikta ūdensnotekas gultnes un krastu apauguma novākšana, atjaunotas 106 drenu iztekas un 5 caurtekas, veikta videi draudzīga meliorācijas elementu – sedimentācijas baseinu un akmens krāvumu izbūve, veikta meandru (ūdensnotekas līkumoto posmu) nostiprināšana.

Projekts īstenots no 2018. gada maija līdz 2020. gada novembrim tā kopējās izmaksas ir 912 tūkstoši eiro (ERAF finansējums – 775 tūkstoši eiro, valsts finansējums 137 tūkstoši eiro). Ūdensnoteka Jogla atjaunota ERAF programmas “Izaugsme un nodarbinātība” atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” sasniegšanai.

2014.-2020. gada ES plānošanas periodā ZMNĪ Latvijā īsteno vērienīgus darbus, lai mazinātu plūdu riskus lauku teritorijās – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanu, ieguldot ERAF atbalsta pasākuma “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” finansējumu 43 miljonu eiro apmērā.


Realizējot valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, tiek novērsti vai samazināti plūdu riski, lauku apvidos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes, autoceļus u.c. nozīmīgus infrastruktūras un citus objektus.

Avots: Zemkopības ministrija