Aloja

Alojas novada domes sēdes darba kārtība (26/11/2020)

Alojas novada domes novembra sēde notiks 26.11.2020., plkst. 10.00, tiešsaistē.

Darba kārtībā:

1.  Par 29.10.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu.

2.  Par  Alojas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

3.  Par  Saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi Alojas  novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

4.  Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada domes Būvvaldei uz laiku no 01.01.2021. līdz 31.01.2021.

5.  Par Alojas novada domei piederošo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele””  kapitāla daļu atsavināšanu.

6.  Par attīstības programmas 2013. – 2021. gadam investīciju plāna aktualizēšanas uzsākšanu.

7.  Par SIA “Aprūpes nams “Urga”” klientu uzturēšanās izdevumu tāmes  2021.gadam apstiprināšanu.

8.  Par SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” klientu uzturēšanās izmaksu  2021.gadā apstiprināšanu.

9.  Par SIA “Alojas veselības aprūpes centrs”  klientu uzturēšanās tāmes  2021.gadā apstiprināšanu.

10.  Par bērnu rotaļu laukuma pārbūves  darbiem  Ozolmuižā.

11.  Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu Brīvzemnieku pagasta pārvaldes fasādes atjaunošanai un cokola siltināšanai.

12.  Par logu nomaiņu Brīvzemnieku pagasta kopienas centra telpām Ozolmuižā.

13.  Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu Brīvzemnieku pagasta Puikules tautas nama skatuves ugunsdrošo aizskaru sistēmas iegādei.

14.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu Staiceles pamatskolai –  dalībai Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātajā LEADER projektu konkursa IX. kārtā.

15.  Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pagasta pārvaldes ieejas mezgla atjaunošanai Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā.

16.  Par finansējuma piešķiršanu gājēju celiņu uzbēršanai Alojas kapos, Miera ielā 2, Alojā un Staiceles kapos, Lielā ielā, Staicelē, Alojas novadā.

17.  Par  pamatlīdzekļa-kafijas automāta iegādi Brīvzemnieku pagasta   pārvaldes vajadzībām.

18.  Par  pamatlīdzekļa-kafijas automāta iegādi Braslavas pagasta  pārvaldes vajadzībām.

19.  Par kafijas automāta iegādi Uzņēmējdarbības atbalsta centrs SALA vajadzībām.

20.  Par šaubīgo debitoru parādu norakstīšanu.

21.  Par papildus darbiem Vilzēnu tautas namā.

22.  Par sadarbības līguma par reģiona galvenās  bibliotēkas  funkciju veikšanu un finansēšanu slēgšanu.

23.  Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem dzelzsbetona tiltam posmā Rēciemi – Megras 2,49 km, Staiceles pagasta, Alojas novadā.

24.  Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem dzelzsbetona tiltam posmā Ūciemi – Saliņas 0,604 km, Staiceles pagasta, Alojas novadā.

25.  Par nekustamā īpašuma Augļi, Staiceles pagastā sadalīšanu.

26.  Par nekustamā īpašuma Cepļu iela 5-2, Staicelē atsavināšanas uzsākšanu.

27.  Par telpu Rīgas ielā 5, Alojā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

28.  Par nekustamā īpašuma zemes vienību apvienošanu.

29.  Par nekustamā īpašuma Pūces, Alojas pagastā sadalīšanu.

30.  Par nekustamā īpašuma Lielnoras, Staiceles pagastā sadalīšanu.

31.  Par nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 4, Alojā nomu.

32.  Par apbūves tiesību  izsoles noteikumiem.

33.  Par  nekustamā īpašuma Zelmeņi, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas  apstiprināšanu.

34.  Par  nekustamā īpašuma Rīgas iela 5A 2, Alojā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

35.  Par  nekustamā īpašuma Avenes, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas  apstiprināšanu.

36.  Par zemes nomu.

37.  Par nekustamā īpašuma nodokļa  un nokavējuma naudas dzēšanu.

38.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.

39.  Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

40.  Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

41.  Par dzīvojamās platības piešķiršanu.

42.  Par līdzfinansējumu biedrībai “Alojas  radošais klubs “Liepale” projekta īstenošanai.

43.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA Energy Solutions.

44.  Par grozījumiem 10.07.2020. līgumā Nr.AND/5-28-5/20/344.

45.  Par grozījumiem Alojas novada domes 2017.gada 21. jūnija lēmumā Nr.280 (protokols Nr.10 8#) “Par Alojas novada domes administratīvās komisijas apstiprināšanu”.

46. Par Saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Alojas novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.6 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā (Posms Salaca II) Alojas novada administratīvajā teritorijā 2018.-2020. gadā”