Aloja

Projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” piešķirts papildus finansējums

18.01.2021. tika parakstīti Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/021 grozījumi Nr. 2 starp Alojas novada domi un Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru (CFLA) par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr.9.3.1.1/19/I/021 īstenošanai.

Grozījumi skāruši finansējuma sadali pa finansējuma avotiem, palielinot atbalsta summu par EUR 292 022,96.

Vienošanās grozījumi stājušies spēkā ar 22.12.2020., tas ir, ar brīdi, kad vienošanās grozījumi tika iesniegti CFLA e-vidē KP VIS. Līdz ar to:

1.Projekta kopējie izdevumi: 1 384 544,60 EUR (viens miljons trīs simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit četri eiro un 60 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 362 970,90 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro un 90 centi):

1.1. Atbalsta summa: 61,62% no Attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 839 921,38 EUR (astoņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit viens eiro un 38 centi), no tās:

1.1.1. ERAF finansējums: 50,93% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 694 118,47 EUR (seši simti deviņdesmit četri Tūkstoši viens simts astoņpadsmit eiro un 47 centi);

1.1.2. valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 2,41% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 32 835,80 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci eiro un 80 centi);

1.1.3. valsts budžeta finansējums: 8,29% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 112 967,11 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi eiro un 11 centi);

1.2. pašvaldības finansējums: 38,38% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 523 049,52 EUR (pieci simti divdesmit trīs tūkstoši četrdesmit deviņi eiro un 52 centi).

Vienošanās par projekta īstenošanu tika noslēgta 2020. gada 30. janvāri un projektu paredzēts īstenot līdz 2021. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja: attīstības nodaļas vadītāja J. Mošura

Foto: Einārs Bērziņš