Aloja

Alojas novada domes sēdes darba kārtība (28/01/2021)

Š.g. 28. janvārī, plkst. 10.00, attālināti, norisināsies Alojas novada domes sēde.

Iedzīvotāji sēdei varēs pieslēgties, izmantojot Youtube.com platformu. Saite uz tiešraidi tiks publicēta 28. janvārī. Sēdes tiešraide: https://youtu.be/ybmT42bbdxQ

Darba kārtībā:

 • Par 28.12.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu.
 • Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu atalgojumam 2021. gada  janvāra – augusta mēnešiem.
 • Par sadarbības līguma “Par pašvaldības izglītības funkciju īstenošanu un finansēšanu” slēgšanu.
 • Par sadarbības līguma slēgšanu ar Limbažu novada pašvaldību.
 • Par Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri.
 • Par mēnešalgas noteikšanu Alojas novada domes priekšsēdētājam.
 • Par mēnešalgas noteikšanu Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 • Par Alojas novada domes komiteju priekšsēdētāju un deputātu atalgojuma apstiprināšanu.
 • Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes priekšsēdētājam.
 • Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
 • Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekam saimnieciskajos jautājumos.
 • Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes amatpersonām un darbiniekiem.
 • Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu domes priekšsēdētājam.
 • Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
 • Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu domes izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam saimnieciskajos jautājumos.
 • Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amata vienībām.
 • Par pabalsta pārrēķinu.
 • Mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) sadalījums starp pārvaldēm.
 • Alojas novada ceļu un ielu vidējā termiņa programma 2021.-2023. gadam.
 • Par metāla dekoru iegādi Staiceles pilsētas noformēšanai.
 • Par saistošo noteikumu Nr. „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.
 • Par  Saistošo noteikumu “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Alojas novadā” apstiprināšanu.
 • Par  Saistošo noteikumu “Par Alojas novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” apstiprināšanu.
 • Par izmaiņām Deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā.
 • Par uzturēšanās izdevumu apmaksu audžuģimenē.
 • Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā Kultūras mantojuma nozarē Puikules muižas arhitektoniskai izpētei un pilnvarojumu iesniegšanai.
 • Par izmaiņām konkursa “Kas mēs bijām, būsim, esam” Nolikumā.
 • Par  nekustamā īpašuma Ābeles 3, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma Ābeles 8, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 • Par  nekustamā īpašuma –Mežvidi, Alojas pagastā, nosacītās cenas  apstiprināšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Liellāles, Alojas pagastā.
 • Par nekustamā īpašuma “Šalkas”-13, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamos īpašumos Subri, Subri  1, Alojas pagastā.
 • Par nekustamā īpašuma “Zelmeņi”, Brīvzemnieku pagastā izsoles rezultāta apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Avenes, Brīvzemnieku pagastā  izsoles rezultāta apstiprināšanu.
 • Par Alojas novada pašvaldības nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu.
 • Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 • Par Alojas novada domes 27.08.2020. lēmuma Nr.307 atcelšanu.
 • Par zemes nomu.
 • Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
 • Par Sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu.
 • Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 • Par nekustamā īpašuma – “Urdzēni”-1, Alojas pagastā, “Urdzēni”-3, Alojas pagastā kopīpašuma domājamo daļu no būvēm, atsavināšanu.