Aloja

Apstiprināta Alojas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa

Alojas novada domes deputāti 2021. gada 25. februāra domes sēdē apstiprināja Alojas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu.

Saskaņā ar īstenojamo administratīvi teritoriālo reformu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6. panta sesto daļu un Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – Noteikumi) noteikta kārtība un nosacījumi, kādā notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas, kā arī reorganizācijas plāna izstrāde, izpilde un pārraudzība.

Saskaņā ar Noteikumu:

  • 8. punktu reorganizējamās pašvaldības dome izskata un mēneša laikā ar lēmumu apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Minēto lēmumu piecu darbdienu laikā publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai iegūstošās pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija to publicē savā tīmekļvietnē;
  • 23. punktu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1 000 eiro, un līdz 2021. gada 1. martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri.

25. februāra sēdē dome nolēma:

Apstiprināt Alojas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļu saskaņā ar pielikumu Nr. 1;

1.2. Alojas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana – būves, dzīvokļu īpašumi, zemes vienības, kustamie īpašumi, saskaņā ar pielikumu Nr. 2;

1.3. Alojas novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar  administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu – aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības:

1.3.1. projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā;

1.3.2. projekti kurus īstenošana uzsākta un tiek turpināta;

1.3.3. iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi;

1.3.4. īstermiņa saistības saskaņā ar pielikumu Nr. 3.