Alojas administrācija

25. martā notiks Alojas novada domes kārtējā sēde

Š. g. 25. martā, tiešsaistē, plkst. 10.00, norisināsies Alojas novada domes kārtējā sēde.

Iedzīvotāji sēdei varēs pieslēgties, izmantojot Youtube.com platformu. Saite uz tiešraidi – https://youtu.be/clju1HPc_OU

Darba kārtībā:

1) Par 25.02.2021.Domes sēdē pieņemto lēmumi izpildi un domes iestāžu darbu.

2) Par grozījumiem 22.12.2020. ar Salacgrīvas novada domi noslēgtajā Deleģēšanas līgumā.

3) Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības darbiem  Alojas Ausekļa vidusskolas ēkas pārbūves projekta 2.kārtai – “Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveidei Alojas Ausekļa VSK piegulošajā  teritorijā.

4) Par finansējuma pārvirzīšanu  tehniskās apsekošanas sagatavošanai.

5) Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali 2021. gadā.

6) Par līdzfinansējumu Staiceles pilsētas bibliotēkas dalībai LNB Atbalsta biedrības projektu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”.

7) Par Alojas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikuma  apstiprināšanu.

8) Par grozījumiem Staiceles Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.

9) Par finansējuma piešķiršanu ugunsdrošības, trauksmes signalizācijas sistēmas un apsardzes signalizācijas montāžas darbiem Staiceles pagasta pārvaldes ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā.

10) Par apbūves zemes gabala Dārza iela 1A, Alojā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

11) Par apbūves zemes gabala Ausekļa iela 2, Alojā nosacītās cenas  apstiprināšanu.

12) Par zemes vienības Salacas iela 15, Staicelē sadalīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā Alojas novada domes vārda.

13) Par zemes vienības „Jaunnākotnes”, Braslavas pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā Alojas novada domes vārda.

14) Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lejas ganības”, Braslavas pagastā, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

15) Par nekustamā īpašuma “Pakalni”, Brīvzemnieku pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.

16) Par nekustamā īpašuma – “Skudras”, Alojas pagastā, apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

17) Par nomas maksas atbrīvojumu SIA “Nina S”.

18) Par nomas maksas atbrīvojumu biedrībai “Alojas radošais klubs “Liepale””.

19) Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

20) Par platības precizēšanu.

21) Par zemes nomu.

22) Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

23) Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

24) Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.