Aloja

Alojas novada domes kārtējās sēdes (29/04/2021) darba kārtība

Š. g. 29. aprīlī, plkst. 10.00, tiešsaistē, platformā Cisco Webex, norisināsies Alojas novada domes kārtējā sēde. Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi sēdes notikumiem, izmantojot Youtube.com platformu – https://youtu.be/UxFL8X5pT1Q

Darba kārtībā:

 • Par 25.03.2021. Domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu
 • Par budžeta izpildi
 • Par Alojas novada pašvaldības Attīstības programmas 2013. – 2021. gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanu
 • Par jaunizveidojamā Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu
 • Par jaunizveidojamā Limbažu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam izstrādes uzsākšanu
 • Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu VARAM valsts budžeta aizdevuma saņemšanai projektam pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai Alojā
 • Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai prioritārajam investīciju projektam “Vilzēnu tautas nama pārbūve”
 • Par grozījumiem 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.11 (protokols Nr.1 12#) “Par mobilo telefonu lietošanas izmaksu limitu noteikšanu domes amatpersonām un darbiniekiem”
 • Par grozījumiem 2021.gada 29.janvāra lēmumā Nr.4 (pr9.janvāra lēmumā Nr.4 (protokols Nr.1 5#) “Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2021.gada 1.janvāri”
 • Par Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” un Staiceles pamatskolas pirmsskolas grupu darba grafiku 2021. gada vasaras periodā
 • Par Saistošo noteikumu Nr. … “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Alojas novadā” apstiprināšanu
 • Par Braslavas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
 • Par Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
 • Par Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
 • Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu ūdens ņemšanas vietas izveidošanai pie Puikules tautas nama
 • Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pamatskolas skolas galda virsmu iegādei
 •  Par finansējuma piešķiršanu projekta izstrādei Sabiedriskā centra pārbūvei Rīgas ielā 4, Alojā, Alojas novadā
 • Par finansējuma piešķiršanu Alojas pilsētas Jūras, Rīgas un Valmieras ielas posmu pārbūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai
 • Par projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem – jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas izveidei ar siltumtrasi, siltummezgliem un siltumavotu granulām Vīķos
 • Par grozījumiem Alojas novada domes 20.03.2019. lēmumā “ Par Alojas novada pašvaldības projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide Alojas novadā” īstenošanu un finansējumu”
 • Par finansējuma piešķiršanu Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūves – 3.kārtas (esošās lielās skolas ēkas daļas pagraba stāva telpu pārbūvei)
 • Par finansējuma piešķiršanu ceļu atputekļošanas līdzekļa (CaCl2) piegādei
 • Par finansējuma piešķiršanu videonovērošanas sistēmas montāžai Sporta ielā 5, Staicelē, Alojas novadā
 • Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pamatskolas grīdu remontam Sporta ielā 4, Staicelē, Alojas novadā
 • Par finansējuma piešķiršanu darba instrumentu iegādei Staiceles pamatskolas vajadzībām
 • Par Alojas novada domes dalību Nodarbinātības Valsts Aģentūras pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
 • Par papildu finansējuma piešķiršanu Limbažu novada vēlēšanu komisijai 2021.gada 5.jūnija pašvaldības domes vēlēšanu organizēšanai
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Ozoli”, Staiceles pagastā, Alojas novadā
 • Par nekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Brīvzemnieku pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma “Zemturi”, Staiceles pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
 • Par zemes vienību apvienošanu un atsavināšanas uzsākšanu
 • Par nekustamā īpašuma Mazsiliņi, Alojas pagastā izsoles rezultāta apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma Annas, Braslavas pagastā izsoles rezultāta apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma Pienenes, Brīvzemnieku pagastā izsoles rezultāta apstiprināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Pļavlagasti”, Alojas pagastā, Alojas novadā
 • Par nekustamā īpašuma Skolas iela 6-17, Alojā izsoles rezultāta apstiprināšanu
 • Par “Alojas novada iedzīvotāju sporta finansiālā atbalsta” nolikuma apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma Cepļu iela 5-2, Staicelē izsoles rezultāta apstiprināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 • Par grozījumiem 25.02.2021. lēmumā Nr.90
 • Par zemes vienību Jaunpriesteri un Priesteri 1,Alojas pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā
 • Par nekustamo īpašumu Sauleskalni, Staiceles pagastā
 • Par zemes vienības Apbūves zeme, Staicelē reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Alojas novada domes vārda
 • Par nekustamo īpašumu Puikulē atsavināšanas uzsākšanu
 • Par zemes nomu
 • Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu
 • Par dzīvokļa piešķiršanu 
 • Par Sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Ieviņās” Alojas pagastā un īres līguma noslēgšanu
 • Par budžeta līdzekļu pārvirzīšanu Ielu apgaismojuma remontam
 • Par pabalsta piešķiršanu J. Bakmanim
 • Par Alojas novada domes galvojumu SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” aizņēmumam papildus darbiem siltumtrašu projekta Alojas pilsētas centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūvei
 • Par Alojas Ausekļa vidusskolas dalību Erasmus+ starpskolu stratēģiskajā partnerībā