Aloja

27. maijā notiks kārtējā Alojas novada domes sēde

Š. g. 27. maijā, plkst. 10.00, tiešsaistē, notiks kārtējā Alojas novada domes sēde. Iedzīvotāji aicināti sekot līdz sēdes notikumiem, izmantojot Youtube.com platformu. Saite uz sēdes tiešraidi – https://youtu.be/wqN1DEb3X3s

Darba kārtībā:

 • Par 29.04.2021. Domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu
 • Par Alojas novada domes 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 • Par 2020. gada bilances kopsummas apstiprināšanu
 • Par 2020. gada budžeta izpildi
 • Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
 • Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Alojas pirmskolas izglītības iestādes “Auseklītis”
 • Par finansējuma piešķiršanu Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei ‘’Auseklītis’’ pirmsskolas grupu iekārtošanai Puikulē
 • Par degvielas limita palielināšanu  Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis” pirmsskolas grupu darba nodrošināšanai Puikulē ar 01.09.2021.
 • Par amata likmju un amatalgu izmaiņām Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis” pirmsskolas grupu darba nodrošināšanai Puikulē
 • Par pedagoģisko darbinieku amata likmju un amatalgu izmaiņām Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis” pirmsskolas grupu darba nodrošināšanai Puikulē ar 2021.gada 1.septembri
 • Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
 • Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 • Par Alojas novada pašvaldības dzīvokļu maiņu
 • Par grozījumu Brīvzemnieku pagasta pārvaldes nolikumā apstiprināšanu
 • Par nomas maksas atbrīvojumu SIA “Nina S”
 • Par zemes vienības “Upmaļi’, Alojas pagastā sadalīšanu
 • Par īpašuma Kluba iela 9 4, Alojā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
 • Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
 • Par nekustamā īpašuma “Nākotnes 4”, Braslavas pagastā sadalīšanu un atsavināšanas uzsākšanu
 • Par nekustamā īpašuma Pludmales 10, Ozolmuižā atsavināšanas uzsākšanu
 • Par nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alojā izsoles rezultāta apstiprināšanu
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma  – Ausekļa iela 2, Alojā, izsoles atzīšanu par nenotikušu
 • Par zemes nomu
 • Par nekustamā īpašuma “Kalte”, Brīvzemnieku pagastā nomu
 • Par saskaņojumu nekustamā īpašuma Rīgas ielā 5, Alojā nodošanai apakšnomā
 • Par nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 6, Staicelē
 • Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 6, Staicelē nodošanu bezatlīdzības lietošanā
 • Par Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” ekspedīciju Alojas novadā
 • Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 • Par finansējuma piešķiršanu jumta remontam Kalēju ielā 3a, Alojas pilsētā, Alojas novadā
 • Par debitoru parādu norakstīšanu – par zemes nomu
 • Par NĪN parādu dzēšanu
 • Par papildus amata vienību piešķiršanu Staiceles pamatskolai
 • Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
 • Par automašīnas FIAT DOBLO  ar valsts reģistrācijas Nr. KD6942 norakstīšanu
 • Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
 • Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 • Par jauna zāles pļāvēja iegādi – Alojas Ausekļa vidusskolā
 • Par grozījumiem Alojas novada domes Sociālā dienesta nolikumā