Aloja

22. jūnijā notiks šī sasaukuma pēdējā kārtējā domes sēde

Š. g. 22. jūnijā, plkst. 10.00, tiešsaistes režīmā, notiks Alojas novada domes pēdējā kārtējā sēde. Sēde notiks attālināti, iedzīvotāji aicināti sekot līdzi sēdes notikumiem, izmantojot Youtube.com tiešraidi. Saite uz tiešraidi – https://youtu.be/AUodYnjAsKs.

Darba kārtībā:

 • Par  Saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Alojas  novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 • Par dalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektā “Iedvesmas bibliotēka”.
 • Par finanšu piešķiršanu PII Auseklītis teritorijas ierobežošanai ar ruļļveida sētu.
 • Par finansējuma piešķiršanu mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei  Alojas Ausekļa vidusskolai.
 • Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu apkures katlu remontam Sabiedriskajā centrā Puikulē.
 • Par finansējuma piešķiršanu PII Auseklītis teritorijas ierobežošanai Vilzēnos.
 • Par Braslavas pagasta pārvaldes ieejas durvju nomaiņu  un jumtiņa uzstādīšanu.
 • Par interjera aprīkojuma iegādi Vilzēnu tautas namam.
 • Par tehniskā aprīkojuma iegādi Vilzēnu tautas namam.
 • Par finansējuma piešķiršanu projekta izstrādei un autoruzraudzībai PII piebūvei Sporta ielā 4, Staicelē, Alojas novadā.
 • Par kustamās mantas automašīnas – NISSAN, atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Limbažu iela 8, Alojā iznomāšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 9, Staicelē atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Iesalnieki, Alojas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Pludmales 8, Ozolmuižā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Ķegumi B”-3, Braslavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Rūķi, Staiceles pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
 • Par zemes vienības Salacas iela 19, Staicelē sadalīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 • Par zemes vienību robežu pārkārtošanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Vītiņi”, Alojas pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
 • Par  nekustamo īpašumu  Ābeles , Puikulē nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Kļavas 7, Braslavas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Kalēju iela 8-7, Staicelē nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ausekļa iela 2, Alojā otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par pieņemtā lēmuma atcelšanu.
 • Par zemes nomu.
 • Par  telpu nomu Lielā ielā 27-7, Staicelē.
 • Par Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisiju.
 • Par līguma slēgšanu ar SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele” par futbola laukuma izmantošanu.
 • Par atbalstu ŪKT projekta izstrādei pieslēgumam Rīgas ielā 5, Alojā, Alojas novadā.
 • Par  finansējuma piešķiršanu apliecinājuma kartes sagatavošanai Kalēju ielas posmam no Rīgas ielas krustojuma līdz Ausekļa ielas krustojumam, Alojā, Alojas novadā.
 • Par nekustamā īpašuma “Kalndambji”, Brīvzemnieku pagastā sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
 • Par finansējuma piešķiršanu hidrantu remontam Staiceles pilsētā, Alojas novadā.
 • Par finansējuma piešķiršanu Moto klubam “Aloja” Eiropas čempionāta posma organizēšanai
 • Par Sociāl.ā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 • Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.