Aloja

8.jūlijā notiks Limbažu novada ārkārtas domes sēde

8. jūlijā, plkst. 15.00, notiks Limbažu novada ārkārtas domes sēde. Saistībā ar remontdarbiem Limbažu novada pašvaldības lielajā zālē, Rīgas ielā 16, 8. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēde notiks Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā.

Darba kārtībā:

 • Par Limbažu  novada ģerboni.
 • Par Limbažu novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.
 • Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otrā un trešā vietnieka vēlēšanām.
 • Par Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka iecelšanu.
 • Par Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora trešā vietnieka iecelšanu.
 • Par Alojas novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieka saimnieciskos jautājumos atbrīvošanu no amata.
 • Par Salacgrīvas novada pašvaldības Izpilddirektora atbrīvošanu no amata.
 • Par Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2046. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes darba grupu sastāva un nolikumu apstiprināšanu.
 • Par dotācijas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu pieprasīšanu.
 • Par pilnvarojumu izsniegt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
 • Par Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu, vērtēšanas komisijas apstiprināšanu un sadarbības līguma slēgšanu.
 • Par Limbažu novada Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas pilnvarošanu pieņemt lēmumus par adresēm, nosaukumiem, nekustamā īpašuma sadali un apvienošanu.
 • Par deleģējumu Limbažu novada Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļai pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projektiem.
 • Par deleģējumu Limbažu novada Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļai pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
 • Par deleģējumu Alojas administrācijas Saimnieciskās darbības nodaļai.
 • Par lēmumu pieņemšanas tiesību deleģēšanu Salacgrīvas administrācijas Tehniskās un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai
 • Par Limbažu novada domes Iepirkumu komisijas likvidēšanu.
 • Par Limbažu novada Centrālās administrācijas Iepirkumu komisijas apstiprināšanu.
 • Par Limbažu novada Centrālās administrācijas Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību Limbažu novada Centrālajā administrācijā” apstiprināšanu.
 • Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas likvidēšanu
 • Par Salacgrīvas administrācijas pastāvīgās Iepirkumu komisijas apstiprināšanu.
 • Par Alojas novada domes iepirkumu komisijas likvidēšanu
 • Par Alojas administrācijas Iepirkumu komisijas apstiprināšanu.
 • Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai.
 • Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Gājēju un velosipēdu celiņa izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei” īstenošanai.
 • Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai.

Lēmumu projekti