Alojas administrācija

Limbažu novada pašvaldības projektu konkursā var saņemt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

Limbažu novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu, kurā iespējams saņemt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai. Projektu pieteikumu iesniegšana līdz š. g. 16. jūlijam.

Pašvaldība konkursu organizē ar mērķi:

 • nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, un veicināt to pieejamību;
 • sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, kā arī akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā;
 • sniegt atbalstu bērnu un jauniešu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem:

 • sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, no daudzbērnu ģimenēm, ar mācīšanās, uzvedības, psihoemocionālajiem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie bērni u.c.);
 • bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām (var nepiemērot noteikto maksimālo vecuma ierobežojumu);
 • bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.

Nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem šādos virzienos:

 • mācību saturā balstītu tēmu apguve, piemēram, dabaszinību, vēstures, valodu nometnes u.tml.;
 • bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšana interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības jomās (mākslā, mūzikā, dejā, sportā, tehniskajā jaunradē u.c.), kā arī līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas  saglabāšanas procesā;
 • caurviju prasmju un “soft skills” jeb komunikācijas, saskarsmes, komandas darba, līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
 • bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu veidošana.

Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 16. jūlijam drukātā formā latviešu valodā vienā eksemplārā aizlīmētā aploksnē, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot personiski pašvaldības (adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001) Klientu apkalpošanas centrā  vai elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: dome@limbazi.lv.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Sigita Upmale – Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja;

Locekļi:

 • Ilze Kapmale – Limbažu novada Alojas administrācijas Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
 • Regīna Tamane – Limbažu novada domes deputāte;
 • Marta Dance – Salacgrīvas jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” jaunatnes lietu speciāliste;
 • Madara Skrastiņa – Limbažu Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Jauniešu centrs” jaunatnes lietu speciāliste.