Aloja

21. jūlijā notiks Finanšu komitejas sēde

21. jūlijā, plkst. 13.00, notiks Limbažu novada domes Finanšu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos.

Darba kārtībā:

 • Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada budžetu laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim” apstiprināšanu.
 • Par Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas un tās pārziņā esošo iestāžu 2021.gada budžetu.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai ventilācijas tīrīšanai un pārbaudei.
 • Par degvielas limitiem Limbažu novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei.
 • Par līdzfinansējumu uzturēšanās izdevumiem Limbažos.
 • Par grozījumiem Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021. gada budžetā.
 • Par Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2021. gadā” granta piešķiršanu.
 • Par Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu izcenojumiem.
 • Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklāto izsoli.
 • Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 “Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūvei Salacgrīvā.
 • Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldei autonomas pakalpojumiem.
 • Par finansējuma pārvirzīšanu Sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks” volejbolu laukumu izbūvei.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66640030890, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0632, Ābeļu iela 6, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66760133293, Skultes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.
 • Par apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1573, „Garumi 30”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0449, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļas 0,0082 ha platībā, iznomāšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 • Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Niedres 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Niedru iela 3”, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 • Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2. kārta” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu.
 • Par grozījumu veikšana Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu” (protokols Nr.15, 27.§).
 • Par apbūvēta zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 • Par apbūvēta zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
 • Par Salacgrīvas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Salacgrīvas administrācijas iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
 • Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.
 • Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai.
 • Par Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu pieņemšanas deleģējumu.
 • Par nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66680030096, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu.
 • Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Limbažu novadā sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu.
 • Par 2016.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/33 pagarināšanu īpašumā Tūjas muiža, Liepupes pagastā.
 • Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr. 53 “Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”.
 • Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamam īpašumam Miera ielā 3, Ainažos, Limbažu novadā.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu.
 • Par saskaņojumu Limbažu novada Sporta skolai neplānotu iepirkumu veikšanai.
 • Par finansējuma piešķiršanu tilta pār Salacu a/c A01 Rīga – Ainaži km 88,20 būvprojekta izstrādei.
 • Informācijas.

Lēmumu projekts

Avots: www.limbazi.lv