Aloja

29. jūlijā notiks Limbažu novada domes sēde

29. jūlijā, plkst. 15.00, notiks Limbažu novada domes sēde. Sēde notiks klātienē Alojas novada uzņēmējdarbības centrā “SALA” Liepu ielā 3, Ungurpilī, Alojas pagastā, Limbažu novadā. Sēdes norisei varēs sekot līdzi Limbažu novada pašvaldības Youtube.com kontā: https://youtu.be/7fcDPwmmy60

Darba kārtībā:

 • Informācija par Limbažu novada domes 01.07.2021. un 08.07.2021. ārkārtas sēdēs pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
 • Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada apvienoto budžetu” apstiprināšanu.
 • Par Limbažu novada pašvaldības iestādes – Limbažu novada Sporta skola nosaukuma un nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Alojas novada sporta skola” reorganizāciju, tās pievienošanu Limbažu novada pašvaldības padotībā esošajai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu novada Sporta skola”.
 • Par darba grupas izveidi Limbažu pilsētas notikumu veidošanai “Limbažiem – 800!”
 • Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Katvaru pagasts).
 • Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Katvaru pagasts).
 • Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Limbažu pilsēta).
 • Par Limbažu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” komitejās un apakškomitejās.
 • Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
 • Par  grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.
 • Par Limbažu novada Alojas administrācijas Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam izstrādes darba uzdevumā.
 • Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes darba uzdevumā.
 • Par Limbažu novada Centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66640030890, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0632, Ābeļu iela 6, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66760133293, Skultes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.
 • Par apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1573, „Garumi 30”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0449, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļas 0,0082 ha platībā, iznomāšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 • Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma Niedres 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Niedru iela 3”, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu par brīvu cenu.
 • Par nekustamā īpašuma “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 003 1039, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66840050308, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2. kārta” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu.
 • Par grozījumu veikšana Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu” (protokols Nr.15, 27.§).
 • Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Centrālās administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā.
 • Par apbūvēta zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 • Par apbūvēta zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
 • Par Salacgrīvas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par Salacgrīvas administrācijas iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 • Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
 • Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.
 • Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai.
 • Par Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu pieņemšanas deleģējumu.
 • Par nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66680030096, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu.
 • Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Limbažu novadā sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu.
 • Par 2016.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/33 pagarināšanu īpašumā Tūjas muiža, Liepupes pagastā.
 • Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr. 53 “Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”.
 • Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamam īpašumam Miera ielā 3, Ainažos, Limbažu novadā.
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu.
 • Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2021.-2023.gadam apstiprināšanu.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai ventilācijas tīrīšanai un pārbaudei.
 • Par degvielas limitiem Limbažu novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei.
 • Par līdzfinansējumu uzturēšanās izdevumiem Limbažos.
 • Par grozījumiem Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021. gada budžetā.
 • Par Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2021. gadā” granta piešķiršanu.
 • Par Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu izcenojumiem.
 • Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklāto izsoli.
 • Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 “Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūvei Salacgrīvā.
 • Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
 • Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldei autonomas pakalpojumiem.
 • Par finansējuma pārvirzīšanu Sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks” volejbolu laukumu izbūvei.
 • Par saskaņojumu Limbažu novada Sporta skolai neplānotu iepirkumu veikšanai.
 • Par tilta pār Salacu a/c A01 Rīga – Ainaži 91,20 km būvprojekta izstrādei nepieciešamo finansējumu.
 • Par pilnvarojumiem Alojas administrācijai un Salacgrīvas administrācijai.
 • Par atļauju Dzintrai Dzenei savienot amatus.
 • Informācijas.

Lēmumu projekts

https://www.limbazi.lv/lv